Urząd Miejski – organizacja i zarządzanie 2019

W 2019 roku burmistrz Leśnej zaczął reorganizować Urząd Miejski zgodnie z ideą i metodologią działania organizacji opartej na wiedzy. Proces ten został zaburzony koniecznością większych zmian związanych z likwidacją spółki miejskiej i przejęciem zadań spółki bezpośrednio do urzędu.

W efekcie zmian organizacyjnych powołano nowy referat Gospodarki Komunalnej, sekcję ds estetyki, remontów i utrzymania porządku przy Referacie Inwestycji oraz powiększono Referat Nieruchomości. Nowy regulamin organizacyjny został wdrożony we wrześniu 2019 r.

Zmiany te, okazały się jednak niewystarczające. Zdaniem burmistrza, urząd nie miał wystarczających „mocy przerobowych” do realizowania dwóch istotnych zadań: kompleksowej ochrony środowiska oraz planowania i rozwoju strategicznego.

Pod koniec roku, zostały opracowane nowe założenia organizacyjne, które wdrożono z dniem 31 stycznia 2020. W efekcie nowych zmian, przesunięto Referat Organizacyjny oraz Referat Nieruchomości bezpośrednio pod stanowisko Sekretarz Gminy, ochronę środowiska wydzielono z Referatu Nieruchomości i Rolnictwa i utworzono nowy referat – Rozwoju i Ochrony Środowiska. W nowym referacie znajduje się także pion informatyzacyjny i stanowisko d/s obsługi i wspierania przedsiębiorców.

Dzięki zmianom udało się bez zwiększania kosztów administracji i zatrudnienia, uzyskać lepszą specjalizację komórek Urzędu Miejskiego i w konsekwencji obsługę większej liczby zadań, szczególnie w zakresie rozwoju strategicznego (długofalowego).

Efekty zmian zostaną opisane w raporcie za rok 2020, jednak już teraz należy podkreślić, że połączenie tematów: rozwoju (strategicznego), ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, rozwoju przedsiębiorczości i informatyzacji pokazuje obrany przez burmistrza Szymona Surmacza długofalowy kierunek rozwoju dla naszej gminy: ekologicznej, czystej, nowoczesnej i przyjaznej dla przedsiębiorców, otwartej na turystów i osadników.

Po przejęciu zadań z PM Synergia i wprowadzeniu nowego regulaminu organizacyjnego, urząd zatrudnia 71 osób w tym 4 osoby zarządu (Burmistrz, Zastępca, Sekretarz i Skarbnik) i 6 kierowników.

Do pobrania: