Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia w 2020 roku

Na terenie gminy Leśna funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj:

 • OSP Leśna,
 • OSP Pobiedna,
 • OSP Grabiszyce,
 • OSP Świecie,
 • OSP Szyszkowa,
 • OSP Złotniki Lubańskie.

Zadania określone w statutach OSP zdecydowanie wykraczają poza obszar ratowniczo-gaśniczy. Jednostki w 2020 r. realizowały zadania także z zakresu ratownictwa technicznego (szczególnie ratownictwa w komunikacji drogowej), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego, minimalizowania zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi.     

Strażacy wspierali działania  w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 poprzez dostarczanie żywności dla osób będących w kwarantannie, dowożeniu środków dezynfekcyjnych, rozdawaniu dla mieszkańców gminy masek ochronnych i przekazywaniu komunikatów o zagrożeniach związanych z pandemią.

Liczba strażaków ochotników ogółem wynosi 140 osób w tym 12 kobiet, a mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 107 osób w tym 4 kobiety.

Wyposażenie jednostek:

 • 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 17 motopomp w tym 9 pływających,
 • 6 autopomp,
 • 16 pilarek spalinowych do drewna,
 • 3 piły do betonu,
 • 8 agregatów prądotwórczych,
 • 1 agregat oddymiający,
 • 16 aparatów powietrznych,
 • 4 zestawy hydraulicznych narzędzi do ratownictwa technicznego,
 • łódź motorowa,
 • 2 łodzie wiosłowe,
 • ponton.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym armaturę wodną, torby sanitarne PSP/OSP R1, węże ssawne i tłoczne, drabiny przystawne oraz sprzęt i wyposażenie ochronne strażaka oraz aparaty ochrony dróg oddechowych (oprócz OSP Złotniki i OSP Świecie).

W 2020 Gmina Leśna poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalenty strażackie, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, zakup materiałów pędnych, zakup elementów wyposażenia strażackiego, napraw sprzętu, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu, energii elektrycznej) w wysokości 258 844 zł.

Więcej o tematyce OSP w Gminie Leśna przeczytasz tutaj.


Nieruchomości gminne są rok rocznie objęte ubezpieczeniem gminnym. Jednakże do roku 2018 do ubezpieczenia nie były podawane lokale komunalne położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W tym roku zostały podjęte działania mające na celu ubezpieczenie całości majątku gminy, w tym także lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

W roku 2020 zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i od 1 lipca ubiegłego roku ubezpieczenie majątku gminy zostało powierzone Towarzystwu Ubezpieczeniowemu COMPENSA S.A. Wykaz ubezpieczonych nieruchomości jest co pół roku aktualizowany w celu ustalenia wysokości składek.