Edukacja w 2020 roku

Gmina Leśna jest organem prowadzącym dla następujących placówek edukacyjnych:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole),
 3. Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej,
 4. Żłobek Miejski w Leśnej,
 5. Publiczne Przedszkole w Stankowicach.

Na terenie Gminy Leśna funkcjonują także niepubliczne placówki oświatowe, które otrzymują dotację z budżetu Gminy na pokrycie wydatków bieżących.

 1. Niepubliczne Przedszkole ,,Leśne Elfiki ‘’,
 2. Niepubliczne Przedszkole Centrum Opieki i Rozwoju ,,Tęczowa Dolina’’,
 3. Niepubliczne Przedszkole ,,Szyszkowa Polana’’.

W 2020 r. przekazano z budżetu gminy 2 038 220,46 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla trzech przedszkoli niepublicznych oraz jednego przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż gmina.

Dotacja została wypłacona na następującą liczbę dzieci:

 • Niepubliczne Przedszkole ,,Leśne Elfiki’’ średnio 41,41 dzieci miesięcznie,
 • Niepubliczne Przedszkole Centrum Opieki i Rozwoju ,,Tęczowa Dolina’’ średnio 77,75 dzieci miesięcznie,
 • Niepubliczne Przedszkole ,,Szyszkowa Polana’’ średnio 42,16 dzieci miesięcznie,
 • Przedszkole Publiczne w Stankowicach średnio 13,25 dzieci miesięcznie.

Oświata publiczna w liczbach :

Placówka oświatowaOddziały w 2018/2019Uczniowie w 2018/2019Oddziały w 2019/2020Uczniowie w 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Smolniku3049426496
Szkoła Podstawowa w Pobiednej896897
Przedszkole w Pobiednej336246
Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnej4925100

Wydatki poniesione przez gminę Leśna a subwencja oświatowa

 • Subwencja oświatowa w 2020 r.: 7 400 227,00 zł,
 • Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 r.: 338 561,00 zł,
 • Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 67 805,10 zł.

Wydatki:

 • Miejsko Gminne Przedszkole – 1 233 267,58 zł,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej- 2 334 967,37 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku – 6 529 975,02 zł,
 • Przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż gmina – 2 112 000,00 zł.

Dzieci niepełnosprawne w szkołach

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało:

Placówka oświatowaUczniowie w 2019 r.Uczniowie w 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Smolnikudo sierpnia 2019 r. – 14 od września 2019 r. – 1719
Szkoła Podstawowa w Pobiednej9
do sierpnia 2020 r. – 9 od września 2020 r. – 7
Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnejdo sierpnia 2019 – 2 od września 2019 – 32

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy

Jednym z zadań gminy jest zapewnienie transportu uczniów do publicznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Leśna. Usługa ta w 2020 r. realizowana była przez Firmę Handlowo Usługową ,,Bielawa’’ Bielecki Krzysztof w Leśnej. Wykonawca usługi został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Z przewozów szkolnych w 2020 r. korzystało średnio 281,8 uczniów miesięcznie. W 2019 r. z przewozów korzystało średnio 300,8 uczniów miesięcznie.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Ponadto w 2020 r. gmina realizowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Usługę transportu 15 uczniów do Lubania świadczyła firma przewozowa ,,WELLOD’’ Hurtownia Instalatorstwo Elektryczne Władysław Gojżewski wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Natomiast przewóz do Lwówka Śląskiego wykonywał środek transportu stanowiący własność Zespołu Placówek. Transportem do tej placówki objęto trzech uczniów.

Dokonywany był również zwrot kosztów przewozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wojcieszowie ponoszonych przez opiekuna dziecka.

W 2019 r. gmina Leśna świadczyła usługę transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu dla 18 uczniów.

Zatrudnienie- kadra pedagogiczna

W 2020 r. w przedszkolach, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna pracowało 95 nauczycieli (82,47 etatów) oraz 20 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). Łącznie 115 osób.

Najliczniejszą grupę nauczycieli pod względem stopni awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani – 55% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Placówka OświatowaNauczyciel stażystaNauczyciel kontraktowyNauczyciel mianowanyNauczyciel dyplomowanyNie wprowadzony stopień awansu
Szkoła Podstawowa w Smolniku331640
Szkoła Podstawowa w Pobiednej379
Miejsko Gminne Przedszkole12432

Dotacje i programy

W 2020 r. placówki oświatowe, dla których gmina Leśna jest organem prowadzącym brały udział w licznych realizacjach programów oraz projektach.

 • Nowoczesna Edukacja Celem głównym projektu był rozwój u uczniów ze szkół podstawowych gminy Leśna kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych oraz wsparcie szkół w zakresie wyposażenia w pomoce i podniesienie kompetencji nauczycieli.
 • Akademia Równych Szans – Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku angielskim oraz wzmocnienie szans indywidualnego rozwoju poprzez wzrost kompetencji.
 • Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + –W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej otrzymały sprzęt komputerowy, który został wypożyczony uczniom do uczestniczenia w nauce zdalnej.
 • Przystań w sieci – To projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK, PIB i UNCEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.
 • Maluch + – Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu „Maluch+” było zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Przeprowadzone remonty w 2020 r.

W 2020 r. przeprowadzono w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Leśna m.in. remonty:

 1. Naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku,
 2. Konserwacja pokrycia dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Smolniku,
 3. Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola w Pobiednej,
 4. Wyłożenie fragmentu nawierzchni przy wejściu kostką brukową w Szkole Podstawowej w Pobiednej,
 5. Remont uszkodzonego dachu – uzupełnienie braków blachy miedziowej w Szkole Podstawowej w Pobiednej,
 6. Wymiana wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Smolniku,
 7. Wymiana części ogrodzenia siedziby SP w Smolniku.