Finanse Gminy w 2020 roku

Dochody

 • Łączny dochód uzyskany: 47 256 490,78 zł
 • Dochód planowany: 47 372 636,55 zł
 • Wykonanie budżetu:
  • dochody: 99,76 %
  • wydatki: 96,05 %
 • Dochód w podziale na najważniejsze działy:
Dochody z tytułuKwota dochodu
PIT5 471 106,00 zł
Podatek od nieruchomości3 339 929,19 zł
Oplata eksploatacyjna318 103,80 zł
CIT36 563,89 zł
Podatek od środków transportowych60 045,74 zł
Opłata miejscowa29 361,39 zł
Opłata targowa2 915,00 zł

Porównanie dochodów gminy w latach 2017-2020 można znaleźć we wskaźnikach ogólnych.


Wydatki

 • Wydatki łącznie: 46 719 343,73 zł
 • Wydatki inwestycyjne: 1 964 074,84 zł
 • Wydatki bieżące: 44 755 268,89 zł
 • Wydatki w podziale na najważniejsze kategorie:
  • pomoc społeczna: 17 560 130,13 zł
  • edukacja: 13 697 135,47 zł
  • administracja: 5 233 899,69 zł
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 476 424,97 zł
  • OKiS: 883 570,00 zł
  • dotacje dla NGO razem: 281 000,00 zł – więcej szczegółów w informacji o dotacjach i działalności organizacji społecznych
  • fundusz sołecki: 299 635,69 zł

Wolne środki po rozliczeniu 2020 roku: 2 965 812,45 zł


Zadłużenie

Na dzień 31.12.2020 r. dług Gminy Leśna wynosił 3 137 000,00 zł, z tego:

 • z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 580 000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku). Splata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku
 • z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 na kwotę 1 407 000 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku
 • z tytułu emisji obligacji na zadanie „Budowa remizy OSP w Świeciu” na kwotę 1 150 000 zł. Spłata długi nastąpi w 2025 i 2026 roku

Środki zewnętrzne – pozyskane dotacje

Rejestr pozyskiwanych dotacji prowadzony jest na bieżąco i publikowany online. Zawiera on nazwy projektów wraz z kwotami dofinansowania i wartości projektu z wkładem własnym.

W 2020 roku gmina pozyskała łącznie 2 035 388,26 zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym 75 844,65 zł.


Sprawozdania i informacje o budżecie Gminy znajdziesz tutaj.