Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała 340 lokali mieszczących się w 140 budynkach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność (wspólnoty).

W 2020 r. odnotowano niewielki spadek liczby budynków stanowiących w 100% własność Gminy Leśna, spowodowany wykupem pierwszego lokalu w budynku stanowiącym własność Gminy (2 lokale). Nastąpił także spadek liczby budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Leśna (9 lokali mieszkalnych) oraz sprzedano 1 budynek jednolokalowy (100% własność Gminy).

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Leśna odbywa się zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej Nr XII/78/2019 dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna.

Po wejściu w życie w dniu 28 czerwca 2019 r. ww. uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r. do tutejszego urzędu wpłynęły 54 podania w sprawie wykupu lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane 32 podania o wykup lokali mieszkalnych zakończone podpisaniem aktu notarialnego. Na podstawie prowadzonego rejestru sprzedaży lokali komunalnych, w 2020 roku zaobserwowano tendencję zwyżkową związaną z chęcią nabycia mieszkań komunalnych na własność.

Gmina na realizację zaplanowanych w 2020 r. prac remontowych w budynkach i lokalach mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego wykorzystała środki w wysokości 166 336,76 zł. Szczegółowy wykaz remontów przeprowadzonych w lokalach komunalnych w 2020 r. można znaleźć tutaj.

W związku z likwidacją Przedsiębiorstwa Miejskiego „Synergia” Sp. z o.o. w Leśnej i przejęciem przez Urząd Miejski działu gospodarki mieszkaniowej zaszła potrzeba uporządkowania zapisów dotyczących zasad polityki czynszowej dlatego też w dniu 25 lutego 2020 r. została podjęta Uchwała nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” w celu poprawienia efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz powstrzymania jego technicznej degradacji, ponieważ zadaniem Gminy jest racjonalne kształtowanie stawek czynszowych, co pozwala zapewnić maksymalny poziom samofinansowania gospodarki mieszkaniowej, umożliwiający bieżące utrzymanie zasobu obejmujące koszty administrowania, konserwacji oraz bieżących remontów. W/w uchwałą wprowadzono bardziej czytelne zapisy dotyczące naliczania czynszów za najem lokali mieszkalnych poprzez usunięcie dotychczasowej stawki jakościowej na rzecz nowych czynników podwyższających i obniżających wysokość stawki czynszu. Zmienioną uchwałą wprowadzono nową stawkę bazową, która powinna zapewnić utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym oraz zwiększyć efektywność zarządzania zasobem mieszkaniowym. Poprzednia wysokość stawki bazowej nie była zmieniana od 2009 roku. Od tego czasu koszty eksploatacji, materiałów budowlanych i usług znacznie wzrosły.

O realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej można przeczytać więcej w

oraz w