Planowanie przestrzenne

Gmina Leśna posiada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. W gminie Leśna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w połowie 2015 r. zmienione Uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.:

 • Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna,
 • Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Liściasta Góra”,
 • Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna,
 • Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie nieruchomości d. „Dolwisu” w mieście Leśna,
 • Uchwała nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna- d. nieruchomości fabryki „Fatma”.

W 2019 roku Gmina przeprowadziła zmianę dwóch dokumentów planistycznych w oparciu o następujące uchwały Rady Miejskiej w Leśnej:

 • Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki „Fatma”;
 • Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna – d. nieruchomości fabryki „Fatma” w Pobiednej.

Wykonując dyspozycję art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ wykonawczy gminy powinien co najmniej raz w czasie kadencji rady dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, dla sformułowania ocen:

 1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian studium lub planów oraz stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań planów z ustaleniami studium, opracowując ewentualnie program prac planistycznych.

Powyższe ma na celu obserwację i analizę zachodzących na obszarze gminy zmian zagospodarowania polegającą na świadomym kształtowaniu polityki przestrzennej oraz analizę wniosków mieszkańców i podmiotów gospodarczych dotyczących oczekiwanych korekt dokumentów planistycznych. Takie opracowanie zostało wykonane w 2019 r. i przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej Nr XVIII/137/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Opracowanie zawiera program prac planistycznych, który został podzielony na trzy etapy.

Etap I :

 • Zmiana w tekście mpzp w par. 17 ust. 1- dopuszczenie na terenach zabudowy zagrodowej (RM) lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i letniskowej na użytkach nie objętych ochroną gruntów rolnych.
 • Zmiany w tekście mpzp w par. 15 ust. 1 (MN), par. 16 ust. 1 (MNU), par.17 ust. 1 (RM), par.19 ust. 1 (MW) i w par. 20 ust. 1 (MU) dla umożliwienia lokalizowania placów zabaw, wiat rekreacyjnych, garaży itp. Na terenach zabudowy mieszkaniowej.
 • Zmiany na rysunku i w tekście mpzp dot. lokalizowania pojedynczych inwestycji wskazywanych w postulatach gminy.
 • Opracowanie analizy dotyczącej potrzeb i możliwości wyznaczania nowych terenów cmentarzy.

Etap II:

Kompleksowa aktualizacja SUiKZP gminy, szczególnie w odniesieniu do kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Etap III:

Opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego zainwestowania i ewentualnie ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Obowiązujące studium, jak i plany zostały uchwalone niedawno. Zauważalne są zmiany, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Leśna. Zmiany te są obrazowane liczbą wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz liczbą wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy pełnym pokryciu obszaru gminy planami nie ma konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy ( jak w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Najwięcej pozwoleń dotyczyło inwestycji polegających na budowie domów mieszkalnych jednorodzinnych.

Największym zainteresowaniem inwestorów biorąc pod uwagę wydawanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cieszyły się grunty zlokalizowane w obrębie Pobiednej. Pobrane informacje odnoszące się do zasad zagospodarowania terenów zostały w części zrealizowane poprzez uzyskanie pozwoleń na budowę, oraz w części posłużyły potrzebom szacowania wartości nieruchomości.

W Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Urzędu na bieżąco rejestruje się wnioski mieszkańców gminy z postulatami dotyczącymi pożądanych przez zainteresowanych zmian ustaleń planu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. opracowano zestawienie wniosków o zmianę obowiązujących ustaleń planistycznych w liczbie 114 wniosków. Wg zestawienia największym zainteresowaniem mieszkańców jest przekształcenie gruntów obecnie wg planu zabudowa zagrodowa na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Głównym celem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie podstaw do kompleksowego kształtowania zagospodarowania gminy w sposób zapewniający warunki do poprawy jakości życia mieszkańców, zachowania równowagi przyrodniczej, ochrony dóbr kultury oraz prowadzenie lokalnej polityki gospodarczej.

Wszystkie obowiązujące w Gminie Leśna dokumenty planistyczne zostały opracowane pod rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. i uchwalone przez Radę Miejską. Ich procedury i stopień zgodności z wymaganiami prawa powszechnego były badane przez służby kontroli i nadzoru Wojewody Dolnośląskiego. Dokumenty planistyczne wypełniają wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są w tym aspekcie aktualne. Potrzeba zmian ich ustaleń wynika z analiz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy, inwestorów oraz zamiarów samej Gminy.

Podjęliśmy współpracę z Fundacją Sendzimira dotyczącą projektu „Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”. Projekt skierowany jest do gmin, które:

 • przystąpią do pogłębionych konsultacji społecznych dokumentacji planistycznych,
 •  przystąpią do sporządzenia dokumentów planistycznych (uchwała) lub ich zmian,
 •  zobowiążą się, do przyjęcia w/w uchwały w okresie określonym w szczegółach rekrutacji;

Dodatkowo, planuje się w sierpniu 2020 r. podjęcie uchwały otwierającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.