Urząd Miejski w Leśnej w 2020 roku

Burmistrz Leśnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. W roku 2020 pracę Urzędu regulował Regulamin Organizacyjny (Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Leśnej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnej) .

W roku 2020 Burmistrz Leśnej wydał 409 Zarządzeń z zakresu swojego działania oraz 228 upoważnień. W sekretariacie urzędu zarejestrowano 6128 pism i wniosków. Liczba przesyłek listowych – 9889, w tym rozniesionych przez gońca (na terenie Gminy Leśna) – 3677.

Stan zatrudnienia na 31.12 2020 r. przedstawiał się następująco:


W ramach wykonywania czynności służbowych pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej udzielają licznych odpowiedzi na zapytania składane m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej.

W roku 2018 do Urzędu Miejskiego w Leśnej wpłynęły 154 wnioski z zakresu dostępu do informacji publicznej. Najczęściej pojawiały się zapytania z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji (kopalnia, drogi, remont mostu na Kwisie, segregacja śmieci), nieruchomości i ochrony środowiska (działki, ochrona zwierząt, umowy) oraz z referatu organizacyjnego (nagrania i protokoły z sesji, wynagrodzenia, zatrudnienie, promocja gminy).

W roku 2019 do Urzędu Miejskiego w Leśnej wpłynęło 97 wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej. Najczęściej wnioski kierowane były do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych z zakresu transportu kamienia, Kopalni, odpadów komunalnych oraz do Referatu Nieruchomości.

W 2020 roku wpłynęło 68 wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej. Najwięcej zapytań kierowanych było do Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska z zakresu informatyzacji, rozwiązań cyfrowych dla mieszkańców, opieki nad zwierzętami oraz do Referatu Gospodarki Nieruchomościami z zakresu mieszkań komunalnych.


W 2020 r. kontynuowane były remonty w budynkach urzędu w celu poprawy warunków pracy. Koniecznym stało się zagospodarowanie pomieszczeń po byłej spółce PM „Synergia” oraz wydzielenie pomieszczeń pod archiwum zakładowe. W 2020 roku rozpoczęliśmy reformę archiwum, zatwierdzoną na początku 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Leśnej nr 36/2020 z dnia 26 lutego 2021 roku „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego urzędu miejskiego w Leśnej”. W regulaminie zawarty został harmonogram, według którego poszczególne referaty przekazują teczki na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. W 2020 roku archiwum zakładowe przyjęło 95 jednostek archiwalnych kategorii A (4,7 mb) oraz 290 jednostek archiwalnych kategorii B (3,6 mb).

Obecnie Urząd funkcjonuje w dwóch budynkach tj. Rynek 19 oraz przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B.

Zagospodarowanie budynków przedstawia się następująco:

Budynek Ratusza – RYNEK 19:

PARTER

REFERAT SPOŁECZNY pok. 2

Kierownik Referatu pok. 2

Organizacje pozarządowe, obszary wiejskie, obsługa świetlic pok. 2

Turystyka i promocja pok. 2

Dotacje pok. 3

REFERAT USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI pok. 4

Kierownik Referatu pok. 4

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste pok. 4

I PIĘTRO

SEKRETARIAT pok. 6

BURMISTRZ pok. 6

ZASTĘPCA BURMISTRZA pok. 6

SEKRETARZ GMINY pok. 6

REFERAT ORGANIZACYJNY pok. 7

RADA MIEJSKA pok. 8

SALA RAJCÓW pok. 8

Budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

PARTER

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI pok. 11-12

Sprzedaż nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy pok. 11

Podział nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe pok. 12

REFERAT FINANSOWY pok. 13-19

Główny Księgowy pok. 13

Przelewy, wynagrodzenia pok. 14

Obsługa księgowa, oświata pok. 15

Użytkowanie wieczyste, czynsze, opłaty za odpady komunalne pok. 16

Windykacja pok. 17

Skarbnik Gminy pok. 18

Podatki i opłaty pok. 19

I PIĘTRO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA pok. 20

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pok. 21-22

Inwestycje i zamówienia publiczne pok. 21

Kierownik Referatu pok. 22

Odpady, drogi, zagospodarowanie przestrzenne pok. 22

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pok. 24-25

Wodociągi i kanalizacja pok. 24

Kierownik Referatu pok. 25

Wodomierze, cmentarnictwo pok. 25

II PIĘTRO

ARCHIWUM pok. 30-32

INFORMATYK pok. 33

REFERAT ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA pok. 34

Kierownik Referatu pok. 34

Ochrona środowiska, wycinka drzew, zwierzęta, edukacja ekologiczna pok. 34

Przedsiębiorcy, CEIDG, RODO pok. 34

KADRY I OŚWIATA pok. 35