Planowanie przestrzenne w 2020 roku

W 2020 r. przez Radę Miejską w Leśnej podjęte zostały dwie uchwały dot. otwarcia prac nad zmianami w obowiązujących dokumentach planistycznych:

  • uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna,
  • uchwała XXVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna.

Zmiany tekstowe dotyczyły będą przede wszystkim dopuszczenia na terenach zabudowy zagrodowej „RM” lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i letniskowej na użytkach nie objętych ochroną gruntów rolnych, umożliwieniem używania gontu bitumicznego jako pokrycia dachowego budynków jak i wiat oraz budynków gospodarczych (z wyłączeniem budynków zabytkowych), dopuszczeniem na terenach o symbolu „U” sytuowania budynków pomocniczych, zmiany co do zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla garaży szeregowych które zlokalizowane mogą być na wyodrębnionych działkach geodezyjnych.

Zmiany w drugiej uchwale dotyczą wskazanych terenów w obrębach:

  • Leśna z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną (cz. dz. 556/6, cz. dz. 555/5 oraz działka nr 556/6) oraz zmianę przeznaczenia na teren usługowy (dz. nr 216, 221, 217);
  • Grabiszyce Średnie: z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową (dz. nr 425/1, 425/2), w związku z likwidacją szkoły w Grabiszycach Średnich (obszar w rejonie działki nr 276) zostanie przekształcony na szerokorozumiany teren usług, z uwagi na plany sołectwa co do utworzenia w centralnej części wsi centrum rekreacji (dz. nr 152 i 153) tereny zabudowy mieszkaniowej przekształcone zostaną na teren usług sportu i rekreacji;
  • Pobiedna z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną (dz. nr 740/5, 740/7, 740/8 i część działki nr 743), z zabudowy zagrodowej na jednorodzinną (dz. nr 323, 324/1, 324/2, 325, 326/1, 328, 274, 275, 276, 267/4 i teren MN/36).

Do końca grudnia 2020 r. zebrane zostały materiały (opinie z instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i dokonano analizy wyjściowej i złożonych wniosków. Opracowany został także projekt mpzp oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Opracowane dokumenty z początkiem 2021 r. roku zostały przekazane do uzgodnień, aktualnie trwa termin składania wniosków w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Planuje się podjęcie uchwały kończącej proces planistyczny na sesji czerwcowej 2021 r. po czym uchwała rady Miejskiej przekazana zostanie dla służb Wojewody Dolnośląskiego w celu kontroli prawidłowości procedury zmian mpzp.


W 2020 roku Gmina Leśna przystąpiła do projektu „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość otrzymanego grantu na działania związane z projektem wyniosła 20 000 zł. W ramach „Wspólnej Przestrzeni” w grudniu 2020 roku uruchomiony został punkt konsultacyjny, w którym można dowiedzieć się więcej o planowaniu przestrzennym.