Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień w 2020 roku

Podstawą do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustanowionego w Uchwale Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. jest art. 41 ust. 1 – 3 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ustanowiony został uchwałą Nr XVIII/139/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. również miał realizować zadania własne Gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte w art. 10 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). Za realizację zadań wynikających z obu Programów odpowiedzialna była Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi sześciu członków w tym Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii powołany w sierpniu przez Burmistrza Leśnej w oparciu o art. 4.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Źródłem finansowania realizacji powyższych Programów są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu wyniosły 189 424 zł oraz dodatkowo 39 306,51 zł, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2019) i zostały przeznaczone na realizację Programów w 2020 roku.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku przyznała dofinansowania na następujące działania:

  • „Wypoczynek zimowy z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Leśna”. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: 15 dzieci z rodzin problemowych. Dofinansowanie w kwocie: 3750 zł
  • „Książki radość dają tym co je czytają i bez nałogów czas spędzają”. Wniosek złożyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku. Liczba osób biorących udział: 257 uczniów. Dofinansowanie w kwocie: 1950 zł
  • „Rodzinne wycieczki rowerowe dla mieszkańców Gminy Leśna”- 5 tras rowerowych. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: 21. Dofinansowanie w kwocie: 1900 zł na wynagrodzenie dla przewodnika turystyki rowerowej.
  • „Relaksacyjne koncerty na gongach dla mieszkańców Gminy Leśna”. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu. Zadanie zostało zrealizowane w czterech cyklach koncertów: 3 w Leśnej i 1 w Pobiednej. Liczba osób biorących udział: Leśna kolejno 18 osób, 13 osób, 11 osób. Pobiedna 7 osób. Dofinansowanie w kwocie: 1080zł na wynagrodzenie dla terapeuta zajęciowego.
  • „Wypoczynek letni”. Konkurs wygrało Biuro Podróży FIDES-TRAVEL. Termin wyjazdu: 18.08.20 r. – 31.08.20 r. Miejsce: Dźwirzyno. Liczba osób biorących udział: 20 dzieci z rodzin z problemami. Koszt: 27 360 zł.
  • „XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich – Złoty Potok Resort 2020”. Wniosek złożyło Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa. Dofinansowanie w kwocie: 1500 zł dla czterech mieszkańców Gminy Leśna.
  • „Dzień Sportu w Leśnej” połączony ze świętem kolorów Holi. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: ok 600. Dofinansowanie w kwocie: 3045 zł.
  • „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gminy Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych w kierunku piłki nożnej”. Wniosek złożył Miejsko Gminny Klub Sportowy Włókniarz. Liczba osób biorących udział: ok. 96 dzieci. Dofinansowanie w kwocie: 2500 zł na bramkę przestawną do piłki nożnej.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju nie doszło do realizacji dwóch zadań:

  • Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć bez narkotyków i dopalaczy” – warsztaty adresowane do uczniów klas IV-VIII SP. im. J.P. w Smolniku i ich rodziców. Zajęcia prowadzone przez Instruktora Terapii Uzależnień Aleksandra Matusiak. Program obejmował 2h zajęć z uczniami klas IV oraz 3 godziny warsztatów z uczniami klas V-VIII.
  • Warsztaty „Prowadzenie zajęć o charakterze animacyjnym” – zajęcia z młodzieżą w wieku 15-19 lat . Zadanie obejmowało: Cykl Make It! zainteresowania techniczne; Upcykling – Zrób to sam! – wykorzystywanie uszkodzonych i zużytych urządzeń AGD i opakowań; Poczuj Rytm! – zajęcia muzyczne

Więcej o działaniach Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdziesz w Sprawozdaniu z gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych