Organizacje społeczne w 2020 roku

W budżecie Gminy Leśna zarezerwowane zostały środki finansowe na wspieranie organizacji pozarządowych. Wysokość środków dla organizacji, ustalona na rok 2020 w uchwale budżetowej to 200 000 zł.

W styczniu 2020 roku do dyspozycji podmiotów III sektora postawiono w ramach pierwszego otwartego konkursu kwotę 180 000,00 zł. Były to środki na:

  1. działalność z zakresu polityki społecznej (m.in. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia) – 10 000 zł
  2. upowszechnianie turystyki – 20 000 zł
  3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 150 000 zł.

Na konkurs, ogłoszony przez Burmistrza Leśnej Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku, złożono 9 ofert. Wszystkie zostały złożone w wymaganym terminie. Obejmowały one sfery:

  1. działalność z zakresu polityki społecznej – 1 oferta
  2. upowszechniania turystyki – 1 oferta
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 7 ofert.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Burmistrz Leśnej przyznał 9 dotacji na kwotę 146 750,00 zł dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Leśna. W ramach tego konkursu sfery życia społecznego wsparto następującymi środkami budżetowymi:

  1. działalność z zakresu polityki społecznej – 5 000,00 zł
  2. upowszechniania turystyki – 1 750,00 zł
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 140 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano także 1 umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – ze sfery polityki społecznej, na kwotę 5 000,00 zł (druk książki – wspomnień o Dolwisie).

29 czerwca 2020 roku Burmistrz Leśnej ogłosił drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. W ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowane mogły być wyłącznie zadania mające na celu oznakowanie gminnych szlaków turystycznych – według koncepcji zawartej w dokumencie: „JEST GDZIE CHODZIĆ” PROJEKT OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GMINIE LEŚNA. Zaproponowane w ofercie elementy oznakowania szlaków (głównie drogowskazy, słupki, strzałki kierunkowe) miały wymiary niezgodne z dokumentem koncepcyjnym. Z tych względów oferta nie została zaaprobowana do dofinansowania.

Dlatego kolejnym zarządzeniem nr 267/2019 Burmistrza Leśnej z dnia 3 września 2020 roku ogłoszony został trzeci konkurs na realizację zadań publicznych – ponownie ze sfery turystyki. Wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa oceniła ją pozytywnie, a Burmistrz Leśnej zatwierdził na to zadanie pozostałą w tej sferze kwotę, tj. 18 250,00 zł.

W ramach tzw. małych grantów (tryb art. 19a ustawy) Burmistrz Leśnej dofinansował w drugim półroczu realizację 2 zgłoszonych zadań – na kwotę 11 000,00 zł. Jedno dotyczyło sfery polityki społecznej (poprawa bazy drużyny pożarniczej), a drugie sfery kultury i dziedzictwa narodowego (dodruk książki o obozie Hartmannsdorf – Miłoszów).

ŚRODKI PRZEKAZANE ORGANIZACJOM W 2020 ROKUKwota dotacji w złWykorzystanie dotacji w zł
TRYB KONKURSOWY165 000162 059,42
TRYB ART. 19A USTAWY (UPROSZCZONY)16 00016 000
OGÓŁEM181 000178 059,42

Dotacje Gminy Leśna w 2020 roku związane ze sportem

Nazwa podmiotu wraz z nazwą zadania publicznego
Kwota dotacji wg umowyRealizacja na dzień 31.12.2020
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”, ul. Polna 5, 59-820 Leśna „Poprawa bazy sportowej w Leśnej – basen do kajak polo”
46 00043 000
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „Poprawa infrastruktury obiektu sportowego na Stadionie Miejskim w Leśnej”
54 00054 000
RAZEM100 00097 000

W 2020 roku organizacje pozarządowe wsparte zostały przez władze samorządowe Leśnej kwotą 281 000,00 zł, z których wykorzystały 275 059,42 zł. Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, które utrudniały, ograniczały lub uniemożliwiały realizację wielu zadań – należy uznać wykorzystanie tych środków za wysokie.