Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja

OKiS

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, na terenie Gminy Leśna, jest głównym koordynatorem działań w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacje społeczne

W zadaniach z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji największą inicjatywę wykazują kluby sportowe i stowarzyszenia. Realizują one dziesiątki imprez kulturalnych rocznie, przy dużym wsparciu budżetu gminy.

Kultura, kultura fizyczna i sport są istotnymi sferami działalności pożytku publicznego i zostały bardziej szczegółowo opisane w rozdziale poświęconym aktywności organizacji społecznych i inicjatywach mieszkańców.