Turystyka w 2020 roku

W ramach przygotowań do sezonu turystycznego i upowszechnienia naszej oferty Gmina Leśna wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu (28.02.2020-01.03.2020).

Leśną na targach reprezentowali: Elż­bieta Kwiatkowska z Urzędu Miejskiego w Leśnej – referent ds. ko­munikacji społecznej (Referat Społecz­ny) oraz leśniańscy społecznicy: radna Katarzyna Męcina, oraz Katarzyna i Łukasz Szczepańscy ze Stankowic. Urząd Miejski zajął się organizacją stoiska, przygotowaniem roll-upów oraz sfinansowaniem materia­łów promocyjnych, które zabrano na targi.

Koncepcja polegała na zaoferowaniu turyście tego, czego w Leśnej mamy dużo: pięknych krajobrazów, natury i odpoczynku aktywnego lub spokoju, ciszy i relaksu. Pre­zentowaliśmy turystykę wiejską w kilku ujęciach: historycznym, sportowym i przyrodniczym, z wykorzystaniem indy­widualnych upodobań turysty. 11 marca 2020 r. odbyło się w Urzędzie Miej­skim podsumowanie targów z udzia­łem osób które podjęły się wyzwania i reprezentowali Leśną.

Opracowana została koncepcja uruchomienia w części pomieszczeń na parterze ratusza Informacji Turystycznej i Galerii Produktu Lokalnego. Ze względu na pandemię COVID-19 Ich realizacja została przesunięta na rok 2021.

Rozbudowana została strona internetowa poświęcona turystyce w Gminie Leśna. Przygotowano dla turystów szerokie informacje o naszej ofercie turystycznej, noclegowej, gastronomicznej, produktach lokalnych.

Pandemia koronawirusa sparaliżowała sferę turystyki. Wiele przedsięwzięć, imprez (w tym cyklicznych) zostało odwołanych, gdyż nie mogły zostać zrealizowane.

Zadania dotyczące turystyki realizowały stowarzyszenia, w ramach zgłoszonych projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Leśna:

  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolnik przeprowadziło cykl warsztatów (szkolenia/treningi) w terenie z wykorzystaniem gminnych szlaków turystycznych. W ramach tworzenia wspólnot, promocji zdrowia – aktywnie spędzano czas. Zorganizowano 5 warsztatów, w których uczestniczyło 50 osób z terenu miasta i gminy. Organizator wyposażył uczestników w kijki, zakupił też sprzęt treningowy. Zwiększyła się wiedza uczestników o aktywnym wypoczynku, szlakach turystycznych, walorach turystycznych i krajobrazowych gminy.
  • Stowarzyszenie „NASZE MIEJSCE NA ŚWIECIE” ze Świecia rozpoczęło realizację projektu prawidłowego i funkcjonalnego oznakowania szlaków turystycznych w naszej gminie. Wykonanie oznakowania jednego odcinka sieci szlaków. Postawione na nim drogowskazy i słupki pośrednie poprawią dostępność i estetykę szlaków. Dostarczą też właściwej informacji, zwłaszcza dla turystów lubiących turystykę aktywną. Na trasie zamontowano 30 drogowskazów i 30 słupków pośrednich, 100 szt. strzałek kierunkowych oraz 6 map obustronnych.