Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg w 2020 roku

Drogi gminne

Gmina Leśna jest właścicielem sieci dróg o łącznej długości ok. 461 km, z czego ok. 62 km stanowią drogi gminne – publiczne. Pozostałe odcinki to drogi wewnętrzne, będące własnością gminy.

Urząd Miejski w Leśnej, jako zarządca dróg gminnych/publicznych zobowiązany jest do wypełniania szeregu obowiązków wskazanych m.in. w treści ustawy o drogach publicznych, np. obowiązkiem zarządcy jest przeprowadzanie ich przeglądów (rocznych i pięcioletnich) oraz opracowania w jej obrębie organizacji ruchu. Pozostałe działania są tożsame z tymi prowadzonymi dla dróg wewnętrznych.

Łącznie na terenie gminy znajduje się 75 odcinków dróg publicznych. W 2020 roku przeglądu dróg gminnych dokonano dla wszystkich 75 odcinków i określono ogólną ocenę stanu technicznego drogi, wnioski oraz zalecenia. Wskazano na braki w oznakowaniu pionowym (ewentualne uszkodzenia), które są uzupełniana na bieżąco w ramach posiadanych przez gminę środków na bieżące utrzymanie dróg. Dodatkowo zlecono założenie książki drogi dla odcinka od DW358 w Świeciu do granicy polsko-czeskiej, który z dniem 01.01.2019 r. stał się drogą kategorii dróg gminnych. Przegląd dróg gminnych w 2020 roku to koszt 5 559,00 zł.

Spośród 75 przebadanych odcinków dróg gminnych większość z nich utrzymane jest w stanie dobrym. Cześć z nich wymagała prac naprawczych, głównie warstwy ścieralnej nawierzchni.

Do częściowej modernizacji zaliczono odcinek drogi o nr ewidencyjnym 109905D w Leśnej (ul. Stroma – część nawierzchni bitumicznej) oraz droga nr ewidencyjnym 109900D ul. Osiedle. Naprawie poddane zostały również fragmenty drogi: D109907D łącznik ul. Baworowo-Smolnik; D109914D ul. Hetmańska w Pobiednej, droga 109929D w Kościelnikach Średnich (tzw. Aleja Lipowa). Realizacja zaleceń związanych z naprawą nawierzchni mineralno-bitumicznej następuje corocznie w okresie wiosennym w ramach tzw. remontów cząstkowych. W 2020 koszt remontów cząstkowych wyniósł 31 500,00 zł.

W 2020 roku zlecono malowanie oznakowania poziomego jezdni na terenie Gminy Leśna. Koszt tych pracy wyniósł 10 923,63 zł.


Stan techniczny obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi publicznej oraz wewnętrznej

Okresowej kontroli zostało poddane 90 obiektów inżynieryjno-mostowych. Pierwszy raz kontroli poddano 13 obiektów w m. Świecie na rzece Bruśnik (Świecie-Leśna) oraz 1 obiekt w m. Grabiszyce Średnie. W tym przypadku założono książki obiektów inżynieryjno-mostowych, wykonano roczny i 5-letni przegląd obiektu. Wśród obiektów inżynieryjno-mostowych na terenie Gminy Leśna znajdują się mosty, kładki dla pieszych oraz przepusty. W ramach przeglądu zostały one poddane dwóm średnim ocenom, ocenie samego obiektu oraz całości. W roku 2020 żaden z obiektów mostowych nie został wyłączony z użytku. Stan większości obiektów jest dobry. Koszt przeglądu obiektów mostowych w 2020 r. wyniósł 16 188,00 zł.


Bieżące utrzymanie gminnych dróg i chodników zorganizowane jest w sposób następujący:

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) pracownicy fizyczni Gminy wykonują prace w zakresie utrzymania czystości dróg, chodników i placów m.in. mechaniczne lub ręczne sprzątanie (zamiatanie) nawierzchni ulic, chodników i placów gminnych, opróżniania koszy ulicznych oraz wykaszania terenów zielonych.

Prace dotyczące utrzymania czystości przy drogach gminnych na terenie Gminy Leśna wykonywane są interwencyjnie (w zależności od zgłaszanych bądź zauważanych potrzeb) przy pomocy osób zatrudnionych do prac publicznych lub osób kierowanych przez sąd do odrabiania zasądzonych kar w postaci prac społecznych.

Poza tym Wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego dwukrotnie w ciągu roku wykasza pobocza gminnych dróg asfaltowych na terenie Miłoszowa, Grabiszyc, Kościelnik, Wolimierza, Pobiednej, Złotego Potoku, Świecia, Złotnik Lubańskich, Stankowic i Leśnej. Łączna długość wykaszanych w ten sposób dróg to ok. 46 km. Koszt 2-krotnego wykaszania poboczy dróg gminnych w 2020 roku wyniósł 23 372,00 zł.


Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W 2020 roku zimowym utrzymaniem dróg objęte były drogi o niżej wskazanych długościach:

Stankowice – 9,440 km

Złotniki Lubańskie – 3,370 km

Złoty Potok – 1,900 km

Bartoszówka – 2,170 km

Zacisze – 3,680 km

Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne – 20,135 km

Kościelniki Górne + Janówka – 3,850 km

Kościelniki Średnie – 1,950 km

Szyszkowa – 3,540 km

Miłoszów – 7,310 km

Pobiedna – 7,810 km

Smolnik – 7,910 km

Świecie – 10,850 km

Wolimierz – 11,840 km

Firmy świadczące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych wyłonione zostały w postępowaniu przetargowym.

Do obowiązków wykonawcy należy:

 • odśnieżanie dróg ze śniegu,
 • zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeniom, zlodowaceniom, śliskości pośniegowej,
 • utrzymanie w pełnej gotowości taboru specjalnego do zimowego oczyszczania
  i utrzymania dróg,
 • zabezpieczenie środków i materiałów do posypywania dróg (piasek, szlaka),
 • oczyszczanie dróg z piasku po zakończonej akcji zimowej (dot. dróg o nawierzchni bitumicznej) w terminie do 15 kwietnia każdego roku wykonywania usługi;

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. wyniosły:

Nazwa miejscowościIIIIIIXIXIIRazem
Stankowice1 274,405 097,601 274,407 646,40
Złotniki454,951 819,80458,952 733,70
Złoty Potok277,02831,06554,04277,021 939,14
Bartoszówka316, 39949,16632,77316,392 214,71
Zacisze551,121 653,371 102,25551,123 857,86
Grabiszyce
Kościelniki+Janówka787,051 574,10787,053 148,20
Szyszkowa477,90955,80477,901 911,60
Miłoszów986,851 973,70986,853 947,40
Pobiedna9 446,982 361,741 180,8712 989,59
Smolnik1 067,852 135,701 067,854 271,40
Leśna1 979,103 958,201 979,107 916,40
Świecie4 745,793 163,863 163,8611 073,48
Wolimierz1 726,2713 810,183 452,543 452,5422 441,53
Razem9 898,9048 951,4411 267,2015 973,9086 091,41

Utrzymanie chodników

Jeżeli chodzi o utrzymanie chodników to właściciele nieruchomości (zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Na terenie Gminy Leśna ilość chodników jest znikoma. Wyjątkiem jest miasto Leśna, Miłoszów, Smolnik (w okolicach szkoły podstawowej), Pobiedna (okolice ul. Rynek, Pl. Wolności, ul. Strzelecka) oraz szczątkowe odcinki w Kościelnikach Średnich oraz Górnych.


Bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg gminnych

Bieżące prace na drogach gminnych to przede wszystkim naprawa nawierzchni dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno – bitumicznych, uzupełnianie oznakowania drogowego, udrażnianie rowów i przepustów, odkrzaczanie i wykaszanie poboczy. Realizowane były one różnymi sposobami w zależności od stopnia ich skomplikowania oraz posiadanego w danym momencie przez Gminę potencjału pracowniczego i finansowego.

W przypadku zaistnienia możliwości zrealizowania prac sposobem gospodarczym (we własnym zakresie przez Gminę) grupa osób kierowana jest do wykonania tego rodzaju zadań. Są to m.in.: montaż oznakowania pionowego, udrażnianie rowów i przepustów, wykonywanie odwodnień liniowych dróg, odkrzaczanie i wykaszanie rowów przydrożnych i poboczy dróg gminnych na krótkich odcinkach.

Prace, które wymagały użycia specjalistycznego sprzętu (np. pojazdów ciężarowych, koparek, zagęszczarek), były zlecane firmom zewnętrznym. Do tego rodzaju prac należą m.in.: remont nawierzchni szutrowych dróg, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, wykaszanie poboczy dróg gminnych na długich odcinkach.

Stan techniczny dróg gminnych oceniamy jako dobry. W każdym roku budżetowym przeznaczane są środki finansowe na utrzymanie dróg w stanie pozwalającym na swobodne poruszanie się nimi zarówno pojazdami jak i pieszo. Kładziemy nacisk na bardzo fachową jakość wykonywanych remontów tak aby efekt końcowy był jak najtrwalszy. Kilka dróg na terenie gminy położonych na bardzo dużych spadkach np. w Grabiszycach po ulewnych deszczach jest każdorazowo uszkadzany i w ciągu roku są one naprawiane nawet kilkakrotnie. Są to dojazdy do 1 lub 2 posesji.

Z uwagi na położenie gminy i bardzo dużą sieć dróg, potrzeby środków finansowych na poprawę dojazdów do posesji są nadal duże. Zauważamy też zwiększony poziom oczekiwań naszych mieszkańców co do zakresu remontów. Bardzo często spotykamy się z niezadowoleniem z wykonania remontu drogi bez ułożenia nawierzchni asfaltowej, zdarzają się też sytuacje że mieszkańcy chcą czekać na asfalt i wyrażają swoje niezadowolenie co do realizowania zakresu remontowego jedynie materiałem bazaltowym.

Dobrym rozwiązaniem okazały się drogi ażurowe, które spełniają swoją funkcję, są bardziej trwałe, aniżeli drogi szutrowe, a zdecydowani tańsze niż wykonanie ich z masy bitumicznej.

W 2020 roku Gmina Leśna przeprowadziła inwestycję polegającą na przebudowie czterech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 372 mb. W ramach zadania wykonano wówczas nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie koła) na drodze w Grabiszycach Górnych dz. nr 199, w Grabiszycach Dolnych dz. nr 207, 209 , w Leśnej przy ul. Pocztowej dz. nr 716/62 oraz w Świeciu dz. nr 492. Koszt inwestycji wyniósł 164 tys. zł., a całość pokryta została z budżetu Gminy Leśna.

W 2020 roku wykonano remonty (poprzez nawiezienie materiału bazaltowego oraz jego mechaniczne zagęszczenie) dróg publicznych i wewnętrznych między innymi:

– ul. Krótka w Pobiednej (dz. nr 419) – całość drogi;

– ul. Dworcowa, dz. nr 667/1 i 678, dojazd do posesji nr 44-45;

– ul. Dworcowa w Pobiednej (dz. nr 668) dojazd do posesji nr 26-28 odcinek ok 120 m;

– ul. Podgórna w Pobiednej (dz. nr 239 oraz 264) tereny przy garażach oraz dojazd do posesji nr 4;

– ul. Wola Sokołowska (odcinek drogi gminnej) dojazd do posesji nr 2-6 odcinek 70 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 487, dojazd do posesji nr 76, na odcinku około 120 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 98, na odcinku około 50 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 357 na odcinku około 790 m

– Grabiszyce Dolne dz. nr 118, dojazd do posesji nr 23, na odcinku około 80 m;

– Kościelniki Średnie dz. nr 97, dojazd do posesji 1-5 na odcinku około 200 m;

– Kościelniki Średni dz. nr 63 (łącznik – droga publiczna 109930D);

– ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej dz. nr 838 dojazd do posesji nr 66 na Smolnik na odcinku około 80 m;

– ul. Kościelna w Leśnej dz. nr 784/10 na odcinku około 100 m;

– Wolimierz dz. nr 112 droga dojazdowa do posesji nr 80 i 81 na odcinku około 20 m;

– Świecie droga dojazdowa do OSP Świecie (dz. nr 581) na odcinku około 70 m;

– Świecie droga dojazdowa do posesji nr 184-189 dz. nr 410/3 na odcinku około 90 m

– Smolnik dz. nr 302 na odcinku około 300 m;

Dodatkowo wykonano meliorację rowu przydrożnego w m. Pobiedna, na drodze do „Stacji Wolimierz” na odcinku 11 mb wraz z montażem dwóch studzienek deszczowych i jego połączenie z rowem przydrożnym w celu prawidłowego odprowadzania wody deszczowej. Wykonano również utwardzenie placu/parkingu przy cmentarzu na ul. Stromej w Leśnej oraz placu/parkingu przy Miejsko-Gminnym przedszkolu im. Kubusia Puchatka w leśnej

W ramach współpracy z Gminą Mirsk wykonano remont drogi dojazdowej do posesji nr 190 i 191 w Wolimierzu oraz zamontowano nowy przepust w ciągu drogi dz. nr. 7

W celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Miłoszów zamontowano dwa progi zwalniające, co związane było ze zleceniem dokumentacji projektowej oraz zatwierdzeniem zmiany istniejącego oznakowania drogi gminnej.


DROGI POWIATOWE:

Sieć dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Leśna (miejscowości) to 31,88 km. Drogi powiatowe stanowią własność Starosty Lubańskiego, w imieniu którego ich zarządzaniem w kwestii bieżącego utrzymania jak i inwestycyjnym zajmuje się Powiatowy Zarządu Dróg w Lubaniu.

Stan techniczny dróg powiatowych oceniamy jako dobry. Obserwujemy jednak niezadowalający stan bieżącego ich utrzymania. Każdego roku Burmistrz Leśnej kierował szereg pism monitujących do PZD Lubań z prośbą o wykoszenie poboczy, uprzątnięcie zanieczyszczeń po zimowym utrzymaniu dróg jak i też poprawę stanu technicznego urządzeń usytuowanych w pasie drogowym bądź wcześniejsze rozpoczęcie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych. Niestety, nie przynosi to oczekiwanego rezultatu w postaci szybkiego usunięcia nieprawidłowości lub wprowadzenia zmian.


DROGI WOJEWÓDZKIE:

Przez Gminę Leśna przebiegają drogi wojewódzkie nr 360, 358, 393 o łącznej długości ok 28 km, których utrzymaniem zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Na mocy porozumienia z dnia 10.05.2017r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim, kompetencje i prawa na drogach wojewódzkich zostały przejęte przez Powiat Lubański, z ramienia którego zadania realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

Zgodnie z treścią wyżej cytowanego porozumienia Powiat Lubański zobowiązany jest do realizacji zadań związanych z:

 • utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów.

Stan techniczny dróg wojewódzkich na terenie Gminy uległ znacznej poprawie poprzez wykonanie remontu nawierzchni drogi relacji Platerówka – Świecie oraz drogi przebiegającej od skrzyżowania Pobiedna/Świecie do Gryfowa Śląskiego.

Tak jak i w przypadku dróg powiatowych Burmistrz Leśnej m.in. skierował szereg pism monitujących do DSDiK we Wrocławiu z prośbą o wykoszenie poboczy, uprzątnięcie zanieczyszczeń po zimowym utrzymaniu dróg jak i też poprawę stanu technicznego urządzeń usytuowanych w pasie drogowym. Niestety, nie można w tym miejscu stwierdzić że wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Najtrudniejszym do właściwego utrzymania czystości jest odcinek od zjazdu z drogi gminnej (z Kopalni Grabiszyce) w Smolniku do stacji przeładunkowej na ul. Baworowo w Leśnej. Ww. odcinek drogi, jak i przyległe do niego chodniki wielokrotnie był przedmiotem monitów kierowanych do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Wnosiliśmy o wzmożenie prac porządkowych na w/w odcinku jak i dokonywania pomiaru prędkości samochodów ciężarowych transportujących urobek, sprawdzenia ich stanu technicznego, wagi transportowanego materiału bazaltowego, jak i sposobu przewozu (plandekowanie przyczep). Przeprowadzane kontrole eliminowały nieprawidłowości jedynie na krótki okres czasu. Od kilku lat w sezonie letnim trasa zwózki urobku polewana jest wodą w celu zmniejszenia ilości unoszącego się pyłu a pracownicy kopalni jak i PZD Lubań „akcyjnie” oczyszczają teren drogi powiatowej jak i wojewódzkiej z zanieczyszczeń.


Oświetlenie w Gminie w 2020

Modernizacja

Wymienionych zostało 6 słupów oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikiem o wysokości 8 m oraz 8 opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscowości Smolnik za kwotę 46 125,00 zł brutto.

Dodatkowo dokonano wymiany 2 słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Smolnik (przy posesji nr 67) oraz na ul. Wiejskiej za kwotę 4 182,00 zł brutto.

Jest to działanie służące poprawie efektywności energetycznej związanej z modernizacją oświetlenia (art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 545 t.j.) Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego jest realizowana w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna – działanie IV.

Budowa

Wybudowano 8 nowych punktów oświetlenia drogowego z oprawami typu LED wraz z przewodem zasilającym o długości 270 mb w miejscowości Szyszkowa na kwotę 15 095,20 zł brutto.

Konserwacja (wydatki bieżące)

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 25.11.2019 r. wyłoniono wykonawcę czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg składających się z 589 punktów świetlnych na terenie Gminy Leśna. Wykonawca: Firma ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby zaoferowała kwotę 59 899,18 zł brutto, co przekłada się na cenę 8,48 zł konserwacji jednego punktu świetlnego/m-c.

Majątek Tauronu konserwowany jest w ramach odrębnej umowy. Na terenie Gminy Leśna jest 492 punktów należących do Tauron Dystrybucja S.A. Umowa na kwotę 61 224,48 zł co przekłada się na cenę 10,37 zł konserwacji jednego punktu świetlnego/m-c.