Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego

Opracowanie dokumentu jakim jest Program Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Leśna 2018-2021 jest ustawowym obowiązkiem samorządu terytorialnego. Niniejszy dokument ma charakter strategiczny oraz planistyczny. Definiuje politykę postępowania wobec zachowanych zasobów kulturowych zlokalizowanych na terenie Gminy Leśna oraz określa ich racjonalny sposób zagospodarowania. Ideą wiodącą Programu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego jako potencjału generującego lepszą jakość życia jej mieszkańców. Zadbane obiekty zabytkowe, wypromowane produkty turystyczne oraz zaangażowanie lokalnej społeczności
w procesy kulturotwórcze  konstytuują nowy wymiar przestrzeni, w której zarówno jej mieszkańcy jak i turyści odnoszą wymierne korzyści. Gmina Leśna charakteryzuje się niepowtarzalnym bogactwem walorów przyrodniczych i kulturowych. Umiejętność wykorzystania tak różnorodnego w swoim zakresie potencjału jest szansą na zdynamizowanie sfery ekonomiczno-gospodarczej oraz społecznej. Należy eksponować walory Gminy jako dalekie od komercyjnego wymiaru i zwracać się do określonego odbiorcy zarówno w procesach inwestycyjnych jak i kulturotwórczych.

Podstawową funkcję w realizacji Programu pełnią zdefiniowane priorytety, kierunki działań, wreszcie same zadania. W niniejszej propozycji zestawu działań wiodącym elementem decyzyjnym są prawa własności do danego obiektu. Dlatego większość wymienionych zadań dotyczy w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast prywatni właściciele, wspólnoty mieszkaniowe, oraz władze kościelne zachęcone są do rozważenia ujętych w Programie zadań.

Program opieki Nad Zabytkami został przyjęty uchwałą nr XLII/271/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 27) i dostępny jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Inne Dane Udostępniane Publicznie → Zabytki (http://bip.umlesna.nv.pl/m,807,zabytki.html).

Ograniczone środki w budżecie Gminy nie pozwalają zrealizować większości zadań zapisanych w Programie. I tak w roku 2019 prowadzone były, jak corocznie, działania porządkujące estetykę miasta w obrębie ratusza w Leśnej i obelisku przy byłym Gimnazjum w Leśnej. W ramach założonych priorytetów w 2019 r. :

  1. wymieniono stolarkę okienną w budynku Ratusza w Leśnej – koszt zadania 108117,73 zł;
  2. wykonano prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego w budynku pałacu w Szyszkowej 66B – koszt zadania 764846,00 zł;
  3. wybudowano obiekt remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu wraz pomieszczeniami świetlicy za kwotę 1153314,00 zł;
  4. korzystając ze wsparcia Programu Senior+ w budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej powstał Klub Seniora. Koszt zadania 208080,24 zł;
  5. przy udziale środków z Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Grabiszycach Średnich powstała siłownia zewnętrzna. Koszt zadania 70734,84 zł;
  6. powstały Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Kościelniki Średnie, Miłoszów, Świecie oraz Leśna. Łączny koszt wybudowania powyższych stref wyniósł 274823,46 zł.

W ramach promocji dziedzictwa kulturowego gmina Leśna  corocznie bierze udział w organizacji imprez „Swojskie Granie i Śpiewanie”, „Piesze Wędrówki Rodzinne”.