Zabytki w Gminie w 2020 roku

We wrześniu 2020 roku Burmistrz Leśnej informował mieszkańców w ogłoszeniu, że osoba lub firma będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna, może ubiegać się o dotację na dofinansowanie prac na takim obiekcie.

Mieszkańcy złożyli 23 wnioski o udzielenie takiej dotacji. Z tego 16 z miasta Leśna (najwięcej – z ul. Kochanowskiego i Rynku), a 7 z 4 miejscowości gminy: Pobiednej, Wolimierza, Szyszkowej i Stankowic.

Na wsparcie prac związanych z obiektem zabytkowym mogła być udzielona dotacja obejmująca do 35 proc. Burmistrz Leśnej wytypował do dofinansowania 2 dotacje (z Szyszkowej i Leśnej). W budżecie Gminy na 2021 roku zabezpieczono na realizację tych dotacji 51 tys. zł.

W ramach zachowania dziedzictwa kulturowego Fundacja DZIKI ZACHÓD z Grabiszyc zajęła się utrwalaniem i odtwarzania dziejów Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej. Gmina wsparła finansowo (dotacją) wydanie książki o dziejach tego zakładu h opartych na wspomnieniach i relacjach byłych pracowników. Gmina otrzymała 500 egz. ww. publikacji, która jest systematycznie bezpłatnie rozprowadzana wśród mieszkańców.

Stowarzyszenie „ZAMEK CZOCHA” ze Stankowic – Suchej wystąpiło do Gminy o dotację i otrzymała ją na „UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z DZIEDZICTWA NARODOWEGO POPRZEZ PUBLIKACJĘ KSIĄŻKI O OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN FILIA HARTMANNSDORF 1944 – 1945 (DODRUK KSIĄŻKI)”. Efektem realizacji jest dodruk publikacji książkowej „AL Hartmannsdorf – Zapomniana filia obozu koncentracyjnego KL Gross Rosen” Wydanie zostało zaktualizowane, uwzględniając wydarzenia z ostatnich lat dotyczące obozu. Dodruk wykonano w nakładzie 200 egz. z tego 170 egz. otrzymała Gmina Leśna, a Stowarzyszenie i autorzy – 30 egz.

16 lutego 2020 w Miłoszowie miało miejsce uroczyste zapalenie zniczy pamięci i złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym więźniów niemieckiego hitlerowskiego obozu AL Hartmannsdorf – filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Organizatorami tego spotkania pamięci byli: Stowarzyszenie „Zamek Czocha” oraz Rada Sołecka Miłoszowa. W jego trakcie Janusz Skowroński, autor książki o miejscowym obozie wygłosił prelekcję oraz przekazał społeczności Miłoszowa w imieniu rodziny p. Gierki – ostatniego żyjącego więźnia tego obozu pamiątkowy album, który wręczył sołtys Paulinie Wójcik. Następnie regionalista Krzysztof Urban, współautor wielu książek o wydarzeniach II wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska, przedstawił część swoich zbiorów (fotografie, zdjęcia, katalog niemiecki) związanych z dziejami obozu.