Finanse gminy w 2019

Dochody

 • Łączny dochód uzyskany: 42.641.428,03 zł
 • Dochód planowany: 42.182.372,65 zł
 • Wykonanie budżetu:
  • dochody: 101,09%
  • wydatki: 92,58%
 • Dochód w podziale na najważniejsze działy:
Dochód z tytułuKwota dochodu
PIT5.923.141,00 zł
Podatek od nieruchomości3.547.192,65 zł
Opłata eksploatacyjna497.525,40 zł
CIT85.677,67 zł
Podatek od środków transportowych 68.278,67 zł
Opłata miejscowa44.032,76 zł
Opłata targowa2.435,00 zł

Porównanie dochodów gminy w latach 2017-2019 można znaleźć we wskaźnikach ogólnych.


Wydatki

 • Wydatki łącznie: 43.385.729,08 zł
 • Wydatki inwestycyjne: 3.366.981,59 zł
 • Wydatki bieżące: 3.560.748,89 zł
 • Wydatki w podziale na najważniejsze kategorie:
  • pomoc społeczna: 14.837.864,04 zł
  • edukacja: 13.588.833,86 zł
  • administracja: 4.272.509,98 zł
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.909.892,85 zł
  • OKiS: 880.787,51 zł
  • dotacje dla NGO razem: 266 663,55 więcej szczegółów w informacji o dotacjach i działalności organizacji społecznych
  • fundusz sołecki razem: 419.872,41 zł

Wolne środki po rozliczeniu 2019 roku: 2.995.004,15 zł


Zadłużenie

Na dzień 31.12.2019 r. dług Gminy Leśna wynosił 3.987.000,00 zł w tym:

 • z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 740.000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku.
 • z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku na kwotę 2.097.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Ponadto w czerwcu 2019 roku dokonano emisji obligacji na zadanie „Budowa remizy OSP w Świeciu” w wysokości 1.150.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/286/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Spłata długu nastąpi w 2025 i 2026 roku.


Na dzień 31.12.2018 r. dług Gminy Leśna wynosił 3.737.000,00 zł w tym:

 • z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 840.000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 r.
 • z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku w kwocie 2.897.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Na dzień 31.12.2017 r. dług Gminy Leśna wynosił 4.637.000,00 zł w tym:

 • z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 940.000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku.
 • z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku w wysokości 3.697.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Bezpieczna kwota zadłużenia Gminy Leśna zgodnie z art. 243 ufp wynosi 18.117.247,00 zł.


Środki zewnętrzne – pozyskane dotacje

Rejestr pozyskiwanych dotacji prowadzony jest na bieżąco i publikowany online. Zawiera on nazwy projektów wraz z kwotami dofinansowania i wartości projektu z wkładem własnym.

W 2019 roku gmina pozyskała łącznie 1 955 836,11 zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym 581 485,43 zł.