Pomoc społeczna w 2020 roku

W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 258 rodzinom (483 osoby w tych rodzinach). W liczbie tej ujęte zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy, tj. w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także te które otrzymały wyłącznie pomoc w postaci pracy socjalnej. Oznacza to, że 4,94% mieszkańców gminy Leśna jest objętych pomocą społeczną.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 910 wywiadów środowiskowych (rodzinnych), które miały na celu rozeznanie środowiska rodzin oczekujących pomocy pod względem sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej i mieszkaniowej oraz w miarę możliwości rozwiązania problemów i pomocy wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji. Do MGOPS w Leśnej w opisywanym okresie wpłynęło 1134 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 1274 decyzji.

W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej w Gminie Leśna było bezrobocie, które występuje w 162 rodzinach oraz ubóstwo, które dotyka 195 rodzin. Z uwagi na utrzymujący się wciąż wysoki wskaźnik bezrobocia niezbędne jest podejmowanie działań ukierunkowanych przede wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez osoby borykające się z problemem bezrobocia, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poważnym powodem ubóstwa w Gminie jest także niepełnosprawność występująca w 88 rodzinach oraz długotrwała choroba, która występuje 97 rodzinach. Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje na jakość i poziom życia, a przez to na zadowolenie społeczne. Można wyróżnić wiele przyczyn i rodzajów ubóstwa – dużą bierność, pasywność, która pozwala na utrzymywanie się wyłącznie ze środków pomocy społecznej, bez refleksji o podjęciu próby poprawy własnego losu. Warto podkreślić, że ze zjawiskiem bezrobocia oraz wspomnianą postawą związane są często patologie społeczne takie jak alkoholizm, które bardzo często współwystępują również z ubóstwem.

Więcej o działaniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej przeczytasz w Sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2020 rok.