Pomoc społeczna 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej

W 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 278 rodzinom (548 osób w tych rodzinach). W liczbie tej ujęte zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy, tj. w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także które otrzymały wyłącznie pomoc w postaci pracy socjalnej.

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej stale spada dla przykładu w 2018 r. wynosiła odpowiednio 296 (liczba rodzin) i 590 (liczba osób w rodzinach).

Do MGOPS w Leśnej w 2019 r. wpłynęło 1 285 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 2 263 decyzji.

Jedną z form pomocy pieniężnej są zasiłki okresowe przyznawane w szczególności ze względu na ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność. W 2019 r. najwięcej osób otrzymało zasiłki okresowe z powodu ubóstwa – 201 rodzin lub osób. Łącznie na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 426 193,71 zł.

Kolejna formą pomocy są zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na dofinansowanie zakupu leków, opału, energii elektrycznej i gazu. W 2019 r. wypłacono je 208 rodzinom lub osobom na łączną kwotę 87 073,00 zł.

Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywania wydano kwotę: 133 300,68 zł. W ramach tego zadania w roku 2019 wypłacono 180 świadczeń pieniężnych dla podopiecznych Ośrodka w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączną kwotę 79 580,00 zł. Pozostała kwota, tj. 53 720,68 zł stanowi opłatę za gorący posiłek szkole dla 99 uczniów.

W 2019 r. w ramach zadań własnych zapewniona była pomoc środowiskowa w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom wymagającym pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 60 752,65 zł. Pomoc taką świadczono na rzecz 14 osób. Łącznie liczba godzin świadczeń to 3 288. Koszt jednej usługi wyniósł 19,50 zł za godzinę. Na przełomie ostatnich lat można zaobserwować trend wzrostowy liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.

Osiemnaście samotnych, starszych i przewlekle chorych osób z terenu naszego miasta i gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Osoby te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część dopłacana jest ze środków własnych gminy. Na realizacje tego zadania w 2019 r. przeznaczono kwotę 540 407,94 zł.

Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego lub dziennego wsparcia. Prognozuje się, że liczba osób umieszczanych w domu pomocy będzie stale rosła ma to związek ze starzejącym się społeczeństwem. Również rośnie liczba osób chorych psychicznie, którzy sami nie są w stanie funkcjonować w domu.

W MGOPS w Leśnej zatrudniony był 1 asystent rodziny. W 2019 r. prowadził pracę z 18 rodzinami, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze. Również z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci lub rodzinami, w których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej. W związku z rosnącą liczbą rodzin z problemami konieczne będzie zatrudnienie jeszcze jednego asystenta rodziny. W 2019 roku 29 dzieci z Gminy Leśna przebywało w rodzinach zastępczych i 17 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt utrzymania tych dzieci w pieczy zastępczej to kwota 407 974,23 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 358 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 234 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 678, a na koniec roku 566. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 3 557 360,91 zł, w tym kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 703 259,76 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 1 080 329,40 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 107 880,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 60 140,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 275 487,30 zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 278 264,45 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 74 rodziny otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 63 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła na początek roku 115, a na koniec roku 101. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wyniosła 495 320,00 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 502 rodzin otrzymywało świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), a na dzień 31 grudnia 2019 r. 789 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali świadczenia wychowawczego wynosiła na początek roku 814, a na koniec roku 1 256. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2019 r. wyniosła 6 369 079,73 zł.

Liczba świadczeń przyznawanych na dzieci (rodzinne, alimentacyjne) spadła o kilka procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek spowodowany jest niskimi kryteriami dochodowymi przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia.


Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta

Misja
Udzielanie pomocy ludziom bezdomnym, opuszczonym przez własne rodziny i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialnych, opieki duchowej i moralnej.

Prowadzone działania
Wyremontowanie i uruchomienie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Zapewnienie noclegu, wyżywienia i opieki duchowej. Prowadzenie pracy z ludźmi uzależnionymi od alkoholu. Organizowanie spotkań, występów, pogadanek w Ośrodku. Działanie na rzecz pomocy osobom ubogim z terenu miasta i gminy w zakresie wydawania posiłków i rozdawnictwa odzieży. Pomaganie bezdomnym w uzyskiwaniu dokumentów, rent, emerytur, zasiłków, odzieży, miejsca w szpitalu, itp. Zorganizowanie koncertu pieśni religijnej. Utworzenie czytelni. Rozszerzenie programu kulturalnego Schroniska.


Monar-Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej

„Monar-Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi” w Pobiednej ma na celu pomagać rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych. Jako instytucja podejmuje działania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, by zapewnić potrzebującym godne warunki życia. W ramach działalności pomaga osobom cierpiącym z powodu ubóstwa, bezrobocia, a także bezdomnym. W kręgu osób którym pomaga znajdują się również osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore.

Łącznie z ośrodka skorzystały 74 osoby, (czas pobytu: 12 m-cy). Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł: 405 548,00 zł, w tym 75,4% środków (305 807,03 zł) na podstawie zawartych porozumień poniosły inne jednostki samorządu terytorialnego.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

W 2019 r. z pomocy w formie schronienia skorzystało 45 osób, (czas pobytu: 12 m-cy). Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej i grupowej ukierunkowanej na wsparcie w kryzysie, udzielanie poradnictwa i pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla osób dotkniętych kryzysem, organizowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych, prowadzenie dyżurów interwencyjnych oraz telefonu informacyjno- interwencyjnego. Koszt prowadzenia OIK w 2019 r. wyniósł: 337 550,00 zł. W tym ze środków powiatu lubańskiego wydatkowano 120 917,46 zł (tj. 35,8% ogółu środków). Pozostała część finansowania pochodziła z dotacji udzielonej przez miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, powiat lwówecki, zgorzelecki, wrocławski oraz powiat górowski.


Środowiskowy Dom Samopomocy
w Smolniku

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje również Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Placówka przeznaczona jest dla 40 osób, powyżej 18 roku życia, które z powodu zaburzeń psychicznych mają trudności w codziennym funkcjonowaniu a nie wymagają leczenia szpitalnego. W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wydało 40 skierowań do placówki. W zajęciach uczestniczyło 36 osób. Na działalność ŚDS wydatkowano kwotę 519 344,64 zł., z tego 94,4% stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. W minionym roku na potrzeby ośrodka zakupiono 9- cio osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 148 919,50 zł ( w tym: dotacja 80 000 zł oraz środki własne powiatu 68 915,50 zł).