Realizacja polityk, programów i strategii w 2020 roku

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym cele długookresowe jest Strategia Rozwoju Gminy, która została przyjęta w roku 2014. W czerwcu 2020 roku przyjęta została uchwała nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 (z perspektywą do roku 2029) będąca wynikiem weryfikacji stanu, w jakim Gmina znajduje się obecnie i nadania nowych kierunków rozwoju, zgodnych z trendami krajowymi i światowymi.

W aktualizacji strategii za kluczowe zadania uznano:

 1. Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leśna, wraz z infrastrukturą z zakresu retencjonowania i gospodarowania wodami opadowymi. Zadania opisano szczegółowo w programie wykonawczym: „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2025” .
 2. Rewitalizację centrum Leśnej wraz z dostosowaniem przestrzeni byłych fabryk ZPJ Dolwis na cele parkingu komunalnego.
 3. Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna.
 4. Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego.
 5. Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.
 6. Utworzenie Centrum Domów Przysłupowych – ośrodek edukacji krajobrazowej.
 7. Utworzenie Centrum Turystyki Sportowej.
 8. Utworzenie inkubatora innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów Dolwis, wykorzystanie przestrzeni zakładów Dolwis na cele komunalne i rozwój gospodarczy.
 9. Podjęcie działań mających na celu odbudowę mostu do Bożkowic.
 10. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej/ Centrum Społecznego / Spółdzielni socjalnej.
 11. Rozwój turystyki aktywnej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy i krajobrazowy na terenie Gminy Leśna.
 12. Podjęcie działań mających na celu rewitalizację wieży na cmentarzu w Pobiednej.
 13. Zagospodarowanie (użyczenie, dzierżawa, sprzedaż) budynku pałacu w Grabiszycach Średnich (budynek byłej szkoły podstawowej) na cele spójne ze strategią rozwoju gminy oraz potrzebami lokalnej społeczności.
 14. Przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa świetlicy przy ul. Dworcowej 18 w Pobiednej i przywrócenie/nadanie jej charakteru centrum kulturalnego miejscowości.
 15. Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Zadania strategiczne realizowane w roku 2020

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leśna, wraz z infrastrukturą z zakresu retencjonowania i gospodarowania wodami opadowymi.

 1. Zakup sprzętu do transportu wody pitnej, monitoring dostaw wody, analiza potrzeb i działań kryzysowych związanych z suszą. Zadanie zrealizowano w całości. Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na zakup taboru do dostaw wody o łącznej pojemności 10.000 litrów. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Leśnej, Smolniku, Miłoszowie
  1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika i Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej) – W grudniu 2020 r. odebraliśmy dokumentację kosztorysowo- projektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych, które przewidziane są na rok 2021. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa, Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny. Ponadto w grudniu 2020 r. odebrano dokumentację kosztorysowo-projektową (Aktualizacja, maj 2021: podpisano umowę z wykonawcą zadania). Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
  2. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa budowy sieci wodociągowej do budynków przy ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99 w Leśnej – Zadanie zostało zrealizowane w maju 2020 r. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy decyzję pozwolenie na budowę wydaną przez Starostę Lubańskiego oraz przez Wojewodę Dolnośląskiego. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
  3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków ul. J. Kochanowskiego 20, ul. G. Morcinka 4 – Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.
  4. Działania remontowo-modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Smolniku. Wykonano niezbędne naprawy i przywrócono prawidłowy proces oczyszczania. Rozpoczęto proces usuwania nadmiernego osadu na OKF. Szczegółowy stan oczyszczalni, wykonane zadania oraz informacje o tym co pozostaje do zrobienia zawiera protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli oczyszczalni ścieków w Smolniku pod względem prawidłowości działania, sprawności urządzeń technologicznych
  5. Zmiana obszaru aglomeracji – wynikająca z ustawy Prawo Wodne i aktualizacją KPOŚK – W 2020 roku podjęto działania mające na celu weryfikację zakresu niezbędnych do wykonania prac. Ponieważ stwierdzono, że aktualizacja obszaru aglomeracji wymagać będzie udziału podmiotu zewnętrznego zadanie przełożono do realizacji na rok 2021.
 3. Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie. Inwestycja w pełni przygotowana do realizacji na 2021 r. Na koniec 2020 r, oczekujemy na dokończenie procedury uzyskiwania częściowo (w 50%) umarzalnej pożyczki ze środków NFOSiGW
 4. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pobiednej – na początku lipca 2020 r. zlecono firmie pn.: Biuro Projektów KANRYS z Poznania wykonanie aktualizacji projektu oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacją uzdatniania wody z siecią wodociągową w Pobiednej. Umowny termin zakończenia opracowania dokumentacji wyznaczono na 06.09.2021. W 2020 r. poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokonano częściowej płatności za dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się wydzielenie z w/w dokumentacji zakresu dotyczącego kanalizowania wsi dla I etapu + zmniejszenie parametrów oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 5. Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej. Projekt oczekuje na publikację przez NFOŚiGW listy rankingowej ze środków EEA Grants („fundusze norweskie”). Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji.

Pozostałe zadania z zakresu wod-kan przewidziano w Programie na kolejne lata.

Ponadto wykonano zadania nie przewidziane w Programie, których realizacja okazała się pilna i niezbędna:

 1. Remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2020 r. Obudowane zostały dwa rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300 mm usytuowane w dnie Potoku Miłoszowskiego w Leśnej.
 2. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B – Zadanie zostało zrealizowane na przełomie III/IV 2020 r. Parametry wybudowanej oczyszczalni zostały dobrane pod kątem przyłączenia kolejnych mieszkańców pałacu.

Rewitalizacja centrum Leśnej wraz z dostosowaniem przestrzeni byłych fabryk ZPJ Dolwis na cele parkingu komunalnego.

Rewitalizacja obszarów gminnych o charakterze strategicznym. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca rozbiórki części budynków byłej fabryki „DOLWIS” z przeznaczeniem na dojazd do pozostałych budynków, plac manewrowy, miejsca parkowania i garażowania. Dokumentacja jest na etapie uzgadniania z konserwatorem zabytków. Wartość prac rozbiórkowych określono wstępnie (przed wskazaniami konserwatora) na kwotę ok. 750 tys. zł.


Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna.

 1. Wykonanie instalacji C.O. przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej – Zadanie zrealizowane w grudniu 2020 r. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano instalację c.o. na pellet oraz wentylację z pomieszczenia kuchni w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej.
 2. Dokumentacja na dach przy ul. Żeromskiego 17 w Leśnej – W październiku 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. W grudniu aneksowano umowę wydłużając termin wykonania dokumentacji do 28 .02.2021 r. Zaangażowanie środków wynikające z zawartej umowy opiewa na kwotę 12 300,00 zł.
 3. Utworzenie mieszkań chronionych w Gminie Leśna – W ramach zadania została opracowana dokumentacja na modernizację siedziby po byłym MGOPSie w Leśnej na parterze budynku przy ul. Pocztowej 10.
 4. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na remont kolumn oraz sklepień tarasu wejścia do Pałacu w Szyszkowej – W grudniu 2020 r. odebrano dokumentację projektową.
 5. Odbudowa mieszkań komunalnych zniszczonych podczas zdarzeń losowych – Zadanie zostało zakończone w styczniu 2020 roku.

Więcej na stronie dot. gospodarki mieszkaniowej.


Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego.

Złożono wniosek o sfinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.


Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.

Złożono wniosek o sfinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.


Utworzenie inkubatora innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów Dolwis, wykorzystanie przestrzeni zakładów Dolwis na cele komunalne i rozwój gospodarczy.

Pod koniec roku 2020 rozpoczęto proces konsultacji społecznych pt. Wspólna Przestrzeń. W badaniu internetowym mieszkańcy wskazali wiele funkcji, które może pełnić rewitalizowany Dolwis. Wszystkie materiały dotyczące konsultacji społecznych i ich efektów publikowane są na stronie Wspólna Przestrzeń. Działania będą kontynuowane w roku 2021.

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej/ Centrum Społecznego / Spółdzielni socjalne

Gmina Leśna jest partnerem projektu pt. „Centrum Społeczne. Gmina Leśna dla zmian klimatu”, przygotowany przez Stowarzyszenie Wolimierz, które pozyskało dotację z programu Aktywni Obywatele finansowanego z Funduszy Norweskich. O szczegółach informowaliśmy na pierwszej stronie Panoramy Leśnej w listopadzie. Projekt rozpocznie się w 2021 r i będzie realizowany do października 2022.

Rozwój turystyki aktywnej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy i krajobrazowy na terenie Gminy Leśna.

Zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i na podstawie rekomendacji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zadanie rozwoju turystyki zostało ujęte jako jeden z obszarów współpracy z organizacjami społecznymi. W ramach konkursu ofert wyłoniono do dofinansowania zadania

 • „Szlak… by trafił” będący pierwszym wdrożeniem opracowanej w 2019 r koncepcji oznakowania tras turystycznych „Jest gdzie chodzić„.
 • „Nordic walking oraz trekking szlakami turystycznymi Gminy Leśna”.

Więcej w sprawozdaniu ze współpracy z NGOprezentacji dotyczącej współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami społecznymi.

Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu

Wraz z gminą Świeradów-Zdrój, Leśna realizuje projekt Czyste Izery. W ramach dofinansowania na projekt „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” rozpoczęliśmy wymianę ponad 50 „kopciuchów” na piece zgodne z wytycznymi UE dot. Zielonego Ładu i zmian klimatycznych. Efekty finansowe i rzeczowe programu zostaną przedstawione po jego zakończeniu w 2021 r.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

Czekamy też na rozstrzygnięcie opisanego wyżej konkursu w którym złożyliśmy projekt Błękitno-Zielona infrastruktura w Leśnej,