Aktualizacja Strategii Rozwoju 2014-2025/29

Aktualizacja strategii Rozwoju Gminy Leśna 2014-2025 została przyjęta przez Radę Miejską w Leśnej uchwałą nr 179/XXV/2020 30 czerwca 2020 r i jest dokumentem wyznaczającym strategiczne cele i kluczowe kierunki działań oraz przewidywane instrumenty ich realizacji w rozwoju Gminy Leśna w najbliższej dekadzie. Aktualizacja ta jest reakcją na zmiany jakie zaszły w Gminie od czasu uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 w 2014 roku. Dzięki opracowaniu tego dokumentu Gmina posiada realną podstawę programową dla wdrażania zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych programów w perspektywie 2021-2027.

Potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwoju…” wynika także w dużej mierze z dostrzeganych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, kraju i na świecie. Na podstawie diagnozy tych zmian zidentyfikowano wyzwania, które będą znacząco wpływać na prowadzenie polityki rozwoju. Należą do nich m.in. starzenie się społeczeństwa, zmiany na rynku pracy, postęp technologiczny, konieczność ochrony środowiska, zmiany klimatyczne i inne. Kluczowe elementy strategii, tj. wizja, cele strategiczne i kierunki interwencji nie uległy zasadniczej zmianie w stosunku do dokumentu z roku 2014, odnosząc się do gospodarki, społeczeństwa, przestrzeni i zarządzania regionem. Wzmocniono jednak w szczególności aspekt przestrzenny, podejście do kwestii ochrony środowiska i zielonej gospodarki (adaptacji do zmian klimatycznych) oraz aktywności obywatelskiej.

Na etapie konsultacji społecznych zdecydowano na opracowanie dodatkowego załącznika pod nazwą: „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2025”, który całościowo wpisując się w „Strategię Rozwoju…” oraz niniejszą aktualizację, stanowi szczegółowy plan operacyjny na najbliższe 5 lat dotyczący realizacji najbardziej priorytetowych zadań za jakie uznano działania z zakresu zaopatrzenia w wodę, gospodarkę ściekowej i dostosowania do zmian klimatycznych
(susze, powodzie).

Dokument aktualizuje Strategię Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 i składa się z następujących opracowań: