Realizacja polityk, programów i strategii w 2019

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym cele długookresowe jest Strategia Rozwoju Gminy, która została przyjęta w roku 2014, jednak w latach 2014-2018 nie podjęto działań monitorujących jej realizację.

W listopadzie 2018 r. wraz z objęciem stanowiska, burmistrz Szymon Surmacz podjął decyzję o powrocie do tego dokumentu i opracowanie aktualizacji, wymuszonej zmianami jakie zaszły w gminie między rokiem 2014 a 2018. Są one szczegółowo opisane w dokumencie aktualizacyjnym (str. 4).

W 2019 trwały prace opisane we wprowadzeniu do Raportu, związane z koniecznością zbadania faktycznego stanu gminy. W związku z prowadzonymi kontrolami, reorganizacją urzędu, likwidacją spółki miejskiej i wprowadzaniu nowych zadań dla Urzędu Miejskiego, rok 2019 można uznać za czas remanentu, porządkowania danych i szacowania najpilniejszych potrzeb w zestawieniu z realnymi możliwościami gminy.

Nie był to więc czas intensywnego rozwoju a raczej planowany postój dla rozeznania sytuacji, wykonania niezbędnej reorganizacji posiadanych zasobów oraz nabrania sił. Urząd realizował zadania i inwestycje zapisane do budżetu na rok 2019 jeszcze przez władze wcześniejszej kadencji. Udało się też pozyskać kilka istotnych dofinansowań i zrealizować inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków), rozwoju społecznego (klub Senior+) czy poprawy bezpieczeństwa (zakup wozu strażackiego). Wydatki inwestycyjne opisujemy w rozdziale dot. inwestycji.

W związku z zaplanowaną aktualizacją strategii rozwoju, w 2019 roku nie wprowadzono jeszcze zestawienia wskaźników związanych z realizacją Strategii Rozwoju. Wykonanie narzędzi monitorowania założonych wskaźników rozwoju strategicznego i prezentowania danych online została zaplanowana na rok 2020 – wraz z raportem o stanie gminy za 2020 rok.

Pozostałe wskaźniki rozwojowe publikujemy w zakładce WSKAŹNIKI, szczegółowe dane dotyczące rozwoju poszczególnych sfer są opisane na kolejnych stronach raportu.


W gminie Leśna w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne

  1. Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 przyjęta uchwałą nr L/359/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014 – 2025.
  2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leśna przyjęta uchwałą nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna.
  3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016 – 2023 przyjęty uchwałą nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016 – 2023” (zmiana uchwałą nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016- 2023”)
  4. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021 został przyjęty uchwałą nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r.
  5. Program opieki Nad Zabytkami został przyjęty uchwałą nr XLII/271/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r., poz. 27)
  6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. został przyjęty uchwałą nr XLI/260/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.
  7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna (ostatnia zmieniona wersja).
  8. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśna przyjęte uchwałą nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśna.
  9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2018 roku przyjęty uchwałą NR XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2018 roku.
  10. Gminny program zadrzewieniowy