Strategia rozwoju gminy Leśna 2014-2025

Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 przyjęta uchwałą nr L/359/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025.

Główny dokument planistyczny, zawierający:

  • szczegółową analizę społeczno-gospodarczą gminy, opis najwazniejszych problemów i potencjału
  • analizę SWOT
  • opis celów rozwojowych, priorytetów działania, najważniejsze wyzwania
  • wizję i misję gminy
  • propozycję sposobu realizacji strategii
  • zapis działań operacyjnych w ramach wyznaczonych celów strategicznych

Dokument został opracowany w latach 2013-2014 przy dużym współudziale mieszkańców gminy, w realizowanych przez pół roku warsztatach – konsultacjach społecznych wzięło udział kilkadziesiąt firm, organizacji społecznych i indywidualnych mieszkańców.

Dokument został zaktualizowany w 2020 r, w zakresie działań operacyjnych i zapisów wdrożeniowych.

Do pobrania: