Kontrola D-WIOŚ na oczyszczalni ścieków

Kontrola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadzona na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku od grudnia 2019 r, to kolejny dowód na fatalne praktyki w spółce miejskiej PM Synergia.

protokole pokontrolnym (nr DJ 167/2019r) kontrolerzy WIOŚ stwierdzili, że uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że na skarpie na terenie oczyszczalni ścieków mogły być gromadzone odpady, które nie są obojętne dla środowiska. Nie zostało jednak potwierdzone, że odpady były gromadzone, ani jaki rodzaj odpadów tam miałby występować.

Z protokołu WIOŚ wynika za to jednoznacznie, że w okresie, gdy oczyszczalnia ścieków w Smolniku eksploatowana była przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. ilość powstających (wywożonych) odpadów technologicznych była znacznie mniejsza niż w okresie od listopada 2019r., gdy oczyszczalnia przeszła pod zarząd Urzędu Miejskiego. Są to różnice bardzo duże. Synergia w 2018 i 2019 r oddawała na specjalistyczne wysypisko średnio około 30 kg odpadów technologicznych (skratek) miesięcznie, podczas gdy od listopada oddajemy ich ponad 800 kg na miesiąc! Szczegóły w tabeli nr 1.

Należy zwrócić uwagę, że ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni ścieków w Smolniku w roku 2018r. oraz 2019r. była porównywalna, a w 2020r. nawet mniejsza, co może wskazywać na to, iż ilość powstających odpadów technologicznych w poszczególnych latach powinna się kształtować na podobnym poziomie. Tak jednak nie jest. Rozwiązania są dwa – albo od listopada 2019r mieszkańcy masowo zaczęli wrzucać do kanalizacji niemal tonę chusteczek i innych odpadów miesięcznie, albo wcześniej większość skratek tajemniczo „znikała” a Synergia unikała kosztów utylizacji w pogoni za „dobrym wynikiem finansowym”, ryzykując kary i pogarszając stan środowiska.

W styczniu 2019, po wyremontowaniu przez Gminę sita pionowego służącego do mechanicznego podczyszczania ścieków surowych ze skratek (początek ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków) jeszcze bardziej zwiększyła się ilość skratek zatrzymywana w części mechanicznej, a w konsekwencji tego poprawiły się parametry ścieków oczyszczonych (mniejszy ładunek zanieczyszczeń) odprowadzanych do rzeki Kwisy (tabela nr 2).

Ze względu na to, że burmistrz podjął działania naprawcze na oczyszczalni ścieków da długo przed kontrolą WIOŚ, inspektorzy nie wskazali w raporcie żadnych naruszeń i wykroczeń i odstąpili od nałożenia kar na gminę.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane pochodzące z raportu WIOŚ:

Tabela nr 1. Masa wywiezionych odpadów technologicznych (kolumna 2) w latach 2018-2020 (skratki kod odpadu: 19 08 01) oraz ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Smolniku (kolumna 3)

1/ Data2/ Masa skratek [tony]3/ Ilość ścieków [m3]4/ Zarządzający5/ Uwagi
Styczeń 2018r.0,02812 548PM SYNERGIA Sp. z o.o.
Luty 2018r.0,0308 851
Marzec 2018r.0,03310 401
Kwiecień 2018r.0,0499 668
Maj 2018r.0,0388 058
Czerwiec 2018r.0,0387 583
Lipiec 2018r.0,0388 408
Sierpień 2018r.0,0388 505
Wrzesień 2018r0,0438 058
Październik 2018r.0,0407 266
Listopad 2018r.0,0455 422
Grudzień 2018r.0,02510 822
Styczeń 2019r.0,02917 230
Luty 2019r.0,02411 233
Marzec 2019r.0,03113 124
Kwiecień 2019r.0,0298 696
Maj 2019r.0,03213 050
Czerwiec 2019r.0,03610 026
Lipiec 2019r.0,0347 796Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji
Sierpień 2019r.7 592
Wrzesień 2019r.6 848
Październik 2019r.8 290
Listopad 2019r.0,856 075Urząd Miejski w LeśnejUtworzenie Referatu Komunalnego, przejęcie działu wodno-kanalizacyjnego z Synergii
Grudzień 2019r.0,896 971
Styczeń 2020r.1,229 766Remont sita pionowego
Luty 2020r.1,798 725

Tabela nr 2. Parametry ścieków oczyszczonych

Rodzaj badaniaJednostkaWynikUwagi
Biochemiczne Zapotrzebowanie tlenu (BZT5)mg/l6Przed remontem sita pionowego
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)mg/l67
Zawiesina ogólnamg/l26
Biochemiczne Zapotrzebowanie tlenu (BZT5)mg/l4Po remoncie sita pionowego
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)mg/l36
Zawiesina ogólnamg/l10

Dane z przedstawionych tabel wskazują prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków i gospodarkę ściekową w zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Leśnej. Pokazują też jednoznacznie, że gdyby burmistrz nie zarządził własnych kontroli od początku roku 2019, które zakończyły się druzgocącym dla Synergii raportem i w konsekwencji likwidacją spółki, mielibyśmy dzisiaj wiele problemów zarówno z kosztownym naprawianiem wieloletnich zaniedbań jak i dotkliwe kary za praktyki szkodliwe dla środowiska naturalnego.