1. Wprowadzenie
 2. Realizacja polityk, programów i strategii
 3. Finanse gminy
 4. Mieszkańcy gminy
 5. Raport specjalny: Poprawa bezpieczeństwa publicznego
 6. Rada Miejska w Leśnej
 7. Rada Seniorów
 8. Urząd Miejski w Leśnej
 9. Ochrona środowiska
 10. Gospodarka mieszkaniowa
 11. Gospodarka komunalna – odpady
 12. Gospodarka komunalna – wodociągi i kanalizacja
 13. Gospodarka komunalna – cmentarze
 14. Działalność inwestycyjna
 15. Przedsiębiorczość
 16. Turystyka
 17. Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg
 18. Edukacja, szkolnictwo
 19. Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego
 20. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień
 21. Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja
 22. Planowanie przestrzenne
 23. Pomoc społeczna
 24. Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców

Dokumenty strategiczne oraz programy wieloletnie