1. Wprowadzenie
 2. Realizacja polityk, programów i strategii
 3. Finanse gminy
 4. Mieszkańcy gminy
 5. Raport specjalny: Likwidacja spółki gminnej PM Synergia
 6. Urząd Miejski – organizacja i zarządzanie
 7. Gospodarka mieszkaniowa
 8. Gospodarka komunalna – odpady
 9. Gospodarka komunalna – wodociągi i kanalizacja
 10. Działalność inwestycyjna
 11. Przedsiębiorczość
 12. Turystyka
 13. Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg
 14. Edukacja, szkolnictwo
 15. Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego
 16. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień
 17. Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja
 18. Planowanie przestrzenne
 19. Pomoc społeczna
 20. Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia
 21. Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców
 22. Podsumowanie: priorytety na rok 2020

Dokumenty strategiczne oraz programy wieloletnie


Wszystkie części według kategorii: