Działalność inwestycyjna w 2020 roku

W roku 2020 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł.

Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową. – Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku. W ramach zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 358 wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 m ograniczony od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym natomiast od strony jezdni krawężnikiem betonowym posadowionym na ławie betonowej z oporem. Ponadto przebudowano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej wraz ze zmianą lokalizacji wiaty przystankowej oraz przesunięto 12 słupów istniejącego oświetlenia w celu usunięcia kolizji chodnika z instalacją oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu infrastruktury drogowej na podstawie porozumienia nr DSDiK/16/2019 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Leśna zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową. Gmina Leśna pełniła funkcję inwestora zastępczego w przedmiotowej inwestycji.


Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe) – Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie koła) na drodze w Grabiszycach Górnych dz. nr 199, w Grabiszycach Dolnych dz. nr 207, 209, w Leśnej przy ul. Pocztowej dz. nr 716/62 oraz w Świeciu dz. nr 492. Łączna długość dróg poddanych przebudowie wyniosła 372 mb.


Wykonanie robót budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Smolniku – Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu z pianki poliuretanowej na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w Smolniku.


Wykonanie robót budowlanych na budynku MG Przedszkola w Leśnej – Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe budynku wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.


Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabiszycach Średnich – Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 roku. W ramach zadania wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej.


Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej – Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2020 roku. Wykonane zostało nowe ogrodzenie panelowe o długości 185 mb + furtka.


Remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2020 roku. Obudowane zostały dwa rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300 mm usytuowane w dnie Potoku Miłoszowskiego w Leśnej.


Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B – Zadanie zostało zrealizowane na przełomie III/IV 2020 roku. Parametry wybudowanej oczyszczalni zostały dobrane pod kątem przyłączenia kolejnych mieszkańców pałacu.


Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r. znajdziesz tutaj.