Przedsiębiorcy w 2019

Powołanie stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości w Gminie Leśna

W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej wyodrębnione zostało stanowisko ds. podejmowania działalności gospodarczej. Powołanie tego stanowiska ma na celu wspieranie przedsiębiorczości a przy tym samych Przedsiębiorców funkcjonujących już na naszym terenie, ale również zamierzających założyć działalność gospodarczą.

Wykonywanie Głównych zadań:

 • Obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisu, zmiany, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie punktu kontaktowego między klientem a innymi instytucjami państwowymi m.in. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, biurami rachunkowymi.
 • Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Informowanie przedsiębiorców o terminach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. termin wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, termin złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych).
 • Pomoc w zakresie poszukiwania dotacji da prowadzonej działalności gospodarczej, lub pomocy na jej utworzenie.
 • Prowadzenie rejestru ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 • Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej wpisanej do Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Leśnej.

Celem utworzenia stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości, jest utrzymanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami, wspieranie ich i informowanie na bieżąco o sprawach istotnych z punktu prowadzenia działalności gospodarczej.


„Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”

Urząd Miejski w Leśnej w 2019 r. przystąpił do projektu realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. pt. “Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego“.

Projekt jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Główny cel Projektu: podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie standardu obsługi inwestora w 40 jednostkach samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego, w tym w miastach średnich z 79 JST objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi inwestora.

Wdrożenie standardów odbędzie się dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu szkolenia z zakresu obsługi inwestora, doradztwa, modernizacji procedur wewnętrznych gmin oraz elektronizacji procesu obsługi inwestora.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 – grudzień 2021

Działania w ramach projektu:

 1. Audyt stanu obsługi inwestora w JST
 2. Szkolenia dla JST objętych wsparciem
 3. Doradztwo indywidualne – obejmuje m.in. opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości
 4. Wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy wsparciu DAWG Sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej, a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu;
 5. Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST, warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

Szkolenia przeprowadzane są dla pracowników z urzędu:

 • 1 osoba z kadry kierowniczej tj. Burmistrz Leśnej – Szymon Surmacz
 • 1 osoba z pracowników urzędu tj. Inspektor ds. podejmowania działalności gospodarczej i ochrony danych osobowych – Kornelia Sieracka.

Cykl szkoleń trwa od listopada 2019 r do czerwca 2020 r. Poniżej znajduje się wykaz realizowanych szkoleń:

 1. ABC obsługi inwestora
 2. Standardy obsługi inwestora
 3. Przewagi konkurencyjne lokalizacji
 4. Strona internetowa przyjazna inwestorowi, generator ofert
 5. Jak stworzyć dobry materiał promocyjny
 6. Oferta inwestycyjna, generator ofert
 7. Marketing terytorialny
 8. Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym.

Działalność gospodarcza w Gminie Leśna

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Leśna wynosi 638 (łącznie z działalnością zawieszoną).

Najważniejsi pracodawcy w gminie

1 Odlewnia Metali Baworowo S.A
 2Kruszywa Polskie S.A.
 3PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “ADAMPOL” REGINA LEWANDOWSKA
4 DROZD DANUTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe “AGNES”
 5F.H.U BIELAWA Bielecki Krzysztof
 6Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leśna

Najczęściej występujące rodzaje wg. PKD 2007 działalności prowadzone przez przedsiębiorców w Gminie to m.in.:

 1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 329 przedsiębiorców,
 2. Tynkowanie – 296 przedsiębiorstw,
 3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 283
 4. Zakładanie stolarki budowlanej – 273
 5. Malowanie i szklenie – 264
 6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 219
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 198
 8. Transport drogowy towarów – 114
 9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 106
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 85
 11. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 50.

Do pobrania:

Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem rodzaju wykonywanej działalności


Obiekty świadczące usługi noclegowe w Gminie Leśna


Handel

W Gminie Leśna najczęściej prowadzona jest sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG z rodzajem tej działalności wynosi 85.


Gastronomia

W Gminie Leśna prowadzonych jest 9 placówek gastronomicznych dla których wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. Zamek Czocha w Suchej
 2. Zielony Piec ul. Lechów 9, Leśna
 3. Złoty Sen, Złotniki Lubańskie
 4. Złoty Potok Resort, Złoty Potok 42
 5. Restauracja Leliwa, Rynek 8, Leśna
 6. Restauracja Toscana, Rynek 9/1, Leśna
 7. OR Czocha, ul. Baworowo 100, Leśna
 8. Babie Lato, Kościelniki Górne 35
 9. Plaża Czocha, Sucha dz. nr 198/7.

Wskaźnik przedsiębiorczości (GUS)