Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień 2019

Programy Zdrowotne

W 2019 r. na terenie Gminy Leśna funkcjonowało 7 publicznych podmiotów leczniczych.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 29 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 28 podmiotów.

Na terenie Gminy w roku 2019 funkcjonowały 3 apteki.

W 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano następujące programy:

 1. “Książki czytajcie, świat poznawajcie, bez nałogów czas spędzajcie” na kwotę 1750 zł.
  Z programu skorzystało 400 osób.
 2. “Rusz się mały człowiek, rusz się po zdrowie” na kwotę 2100 zł.
  Z programu skorzystało 350 osób.
 3. “Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć bez narkotyków, dopalaczy i innych używek” na kwotę 4 540 zł.
  Z programu skorzystało 330 osób.
 4. “XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich” na kwotę 4.000 zł.
  Z programu skorzystało 400 osób.
 5. Warsztaty Artystyczno-Profilaktyczne dla uczniów “Tak rozrywkom! Nie używkom” na kwotę 2 129 zł.
  Z programu skorzystało 146 osób.
 6. Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych w kierunku piłki nożnej na kwotę 4 100 zł.
  Z programu skorzystało 60 osób.
 7. “Obóz wypoczynkowy pod namiotami – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 17 400 zł.
  Z programu skorzystało 176 osób.
 8. “Więc chodź pomaluj mój świat- Odlotowy Lipiec 2019” na kwotę 2 700 zł.
  Z programu skorzystało 20 dzieci.
 9. “Trzeźwość rozwija poprawne relacje – Warsztaty Inspiracji” na kwotę 2 050 zł.
  Z programu skorzystało 60 osób.
 10. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy Leśna w dyscyplinie Kajakarstwo Górskie i Kajak Polo” na kwotę 3 860 zł.
  Z programu skorzystało 18 osób.
 11.  “Sportowe potyczki rodzinne 2019” na kwotę 2 050 zł.
  Z programu skorzystało 40 osób.
 12. Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych w kierunku piłki nożnej na kwotę 3 500 zł.
  Z programu skorzystało 30 osób.
 13. “3mam formę jestem wolny od używek” na kwotę 2 800 zł.
  Z programu skorzystało 30 osób.
 14. “Święty Mikołaj przeciwko nałogom” na kwotę 4 000 zł.
  Z programu skorzystało 450 osób.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach realizacji zapisów Programu realizowano:

 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Finansowanie pracy terapeuty – usługa za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez lektora w dziedzinie uzależnień:
  8 160 zł.
 2. Organizowanie zajęć i imprez podejmujących problematykę uzależnień:
 • Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich
  (4 000 zł)
 • Współfinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych
  (15 366,41 zł)
 • Współfinansowanie imprez i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych
  (2 047,17 zł)
 1. Udzielenie opieki i pomocy psychospołecznej osobom (rodzinom), w których występują problemy alkoholowe:
 • finansowanie godzin pracy opiekunów realizujących zajęcia profilaktyczne i opiekuńcze w wietlicach środowiskowych (Leśna, Grabiszyce, Pobiedna)
  (34 913,64 zł)
 • zakup materiałów i przedmiotów dla świetlic środowiskowych
  (2 018,58 zł)
 • dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych w szkołach i świetlicach
  (14 004,13 zł)
 • organizacja wypoczynku da dzieci w okresie wakacji (półkolonie, kolonie, obozy itp.)
  (20 098,87 zł)
 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej:
 • zakup materiałów w ramach kampanii ogólnopolskich
  (4 428 zł),
 • finansowanie programów motywacyjno – profilaktycznych dla dzieci i dorosłych
  (3 878,97 zł),
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych
  (7 600 zł),
 • edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowe, m.in. zakup materiałów papierniczych, zakup broszur, folderów w zakresie profilaktyki
  (2 900 zł).
 1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu:
 • opłata biegłych orzekających o uzależnieniach alkoholowych
 • (7 366,88 zł),
 • uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu
  (1 100 zł).
 1. Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 • wynagrodzenia członków KRPA
  (24 106,73zł),
 • opłaty sądowe – wszczęcia postępowania do podjęcia leczenia odwykowego
  (1 300 zł),
 • funkcjonowanie biura, m.in. zakup materiałów papierniczych, opłaty telefoniczne, pocztowe i inne; zakup usług remontowych sprzętu komputerowego
  (2 976,34 zł).

Łącznie wykonanie – 156 265,72 zł

Program Przeciwdziałania Narkomanii

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii:
 • współfinansowanie spotkań, prelekcji, warsztatów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią wśród dzieci i młodzieży w szkołach z terenu gminy Leśna
  (4 540 zł),
 • zakup materiałów (książki, ulotki, filmy, plakaty) związanych z tematyką narkotykową
  (1 692,57 zł).
 1. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
  (1 424 zł).

Łącznie wykonanie: 7 656,57 zł

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 42 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.

Do pobrania: