Rada Miejska w Leśnej w 2020 roku

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym w wyborach powszechnych, obecnie na pięcioletnią kadencję. W Gminie Leśna w jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców poprzez stronę BIP Urzędu Miejskiego w Leśnej http://bip.umlesna.nv.pl/ oraz strony www https://rada.lesna.pl/

Skład Rady Miejskiej w Leśnej kadencji 2018-2023, złożone interpelacje, głosowania, frekwencja radnych na sesjach i komisjach także znajdują się na specjalnej stronie Rady Miejskiej w Leśnej

W 2020 roku Rada Miejska w Leśnej obradowała ogółem na 13 sesjach, w tym na 10 sesjach zwyczajnych i 3 nadzwyczajnych.

Z każdej sesji sporządzony został protokół, który został przyjęty przez Radę na kolejnej sesji. Znajdują się one w biurze Rady Miejskiej w Leśnej i są dostępny do wglądu. Materiały z prac komisji, projekty uchwał, prezentacje z sesji znajdują się na stronie https://rada.lesna.pl/

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów pomocy społecznej, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada Miejska w Leśnej w roku 2020 podjęła 68 uchwał. Wszystkie uchwały są zarejestrowane w rejestrze uchwał oraz przekazane do Wojewody Dolnośląskiego – Wydział Prawny i Nadzoru oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze w celu legalizacji.

Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej http://bip.umlesna.nv.pl/m,874,uchwaly-2020-roku.html?page=1

W załączeniu rejestr uchwały podjętych w 2020 roku.

Statystyki głosowań Rady Miejskiej w Leśnej w roku 2020 można znaleźć tutaj.

Z podsumowania głosowań wynika, że w 93,56% Radni Rady Miejskiej w Leśnej głosowali za projektami uchwał przedłożonych przez Burmistrza Leśnej. W 4,41% przypadków wstrzymali się od głosu. Natomiast tylko w 1,92% głosowali przeciw złożonym projektom. Świadczy to o bardzo dużej jednomyślności Rady Miejskiej w Leśnej i Burmistrza Leśnej w zakresie kierunków rozwoju Gminy.

Rada Miejska w Leśnej ze swojego grona powołała stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

KomisjeLiczba posiedzeń w 2020 roku

Komisja Rewizyjna

5

Komisja Budżetu i Finansów

5

Komisja Infrastruktury Społecznej

3

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

4

Komisje odbyły również 7 wspólnych posiedzeń w 2020 roku. Tematem spotkań komisji były m.in. projekty uchwał podejmowane na najbliższych sesjach. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony został protokół znajdujący się w biurze rady.

Radni Rady Miejskiej w Leśnej w 2020 roku złożyli łącznie 31 interpelacji i zapytań, które każdorazowo przekazywane były do Burmistrza.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości w www.rada.lesna.pl/interpelacje