Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców

Organizacje pozarządowe w Gminie Leśna

Na początku 2019 roku w Gminie Leśna funkcjonowały 44 organizacje pozarządowe, w tym:

 • 9 fundacji,
 • 24 stowarzyszenia,
 • 4 kluby sportowe,
 • 6 ochotniczych straży pożarnych.

Na koniec roku 2019 w gminie Leśna było zarejestrowane 46 organizacji, w trakcie roku zarejestrowano 2 nowe stowarzyszenia.

Dofinansowania dla NGO

W 2019 roku Burmistrz Leśnej ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z budżetu gminy Leśna.

Na pierwszy otwarty konkurs do dyspozycji organizacji oddano 175 tysięcy złotych w sferze wspierania i upowszechniana kultury fizycznej. Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Leśnej Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku złożono 7 ofert. Komisja konkursowa przekazała organizacjom na zgłoszone zadania, a Burmistrz Leśnej zatwierdził łącznie 174 500 zł.

W drugim otwartym konkursie do dyspozycji organizacji postawiono 32 tysiące złotych w sferach: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (12 000 zł) i turystyka (20 000 zł). Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Leśnej we wrześniu 2019 roku złożono 2 oferty. Komisja konkursowa przekazała organizacjom na zgłoszone zadania, a Burmistrz Leśnej zatwierdził, 28 700 zł.

W ramach tzw. małych grantów (tryb art. 19a ustawy) Burmistrz Leśnej wsparł w 2019 roku realizację 19 zgłoszonych zadań, na kwotę 48 325 zł.

Informacje o zrealizowanych projektach i przyznanych dotacjach zawiera sprawozdanie z udzielonego wsparcia.

Ponadto, władze samorządowe uznały za zasadne wsparcie rozwoju infrastruktury służącej mieszkańcom gminy, będącej w zarządzie organizacji sportowych i dodatkowo przyznały z budżetu Gminy Leśna 4 dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych ze sportem (uchwała nr XIV/92/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju Sportu w Gminie Leśna). Na podstawie uchwały po raz pierwszy udzielono dotację na poprawę infrastruktury sportowej (LUKS Kwisa 46.000 i MGKS Włókniarz – 5.500 zł ) – wkłady własne do projektów ze środków zewnętrznych. Dotacja dla LUKS Kwisa nie została zrealizowana i została zwrócona do budżetu gminy, z planem wykonania na rok 2020. Dodatkowo na szkolenie dzieci i młodzieży klub MGKS Włókniarz otrzymał 20.000 zł. Na podstawie uchwały o finansowaniu sportu wydano łącznie 25 500 zł.

Inicjatywa Lokalna

Oprócz zarejestrowanych organizacji pozarządowych, burmistrz Leśnej ogłosił konkurs na realizację inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy umożliwiającą mieszkańcom wraz z samorządem gminnym realizację pomysłów mających na celu poprawę jakości życia i rządzenia w jednostkach samorządu terytorialnego.

W 2019 roku odbyły się dwa nabory na zadania z zakresu Inicjatywy Lokalnej, na które przeznaczono w budżecie gminnym 15 000 zł. Na każdą inicjatywę można było uzyskać do 500 zł. W ramach programu wydano ze środków gminy łącznie 13 928 zł. Dofinansowano przede wszystkim zadania poprawiające estetykę gminy pod hasłem „Wiosenne porządki w Gminie Leśna”.

Wkład rzeczowy wniesiony przez wnioskodawców wyniósł 14 420,30 zł, wkład finansowy 1713 zł, a wolontariat został wyceniony na 28 468,70 zł.

Łączna wartość programu wyniosła 58 530 zł, czyli do każdej złotówki z budżetu gminy, mieszkańcy dołożyli pracę i wkład własny w wysokości ponad 3 zł.

Szczegółowe informacje zawiera zestawienie zrealizowanych projektów.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Leśnej powołał Zarządzeniem  Nr 54/2019 z dnia 8 marca 2019 roku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019-2022. W jej skład wchodzi 10 osób, w 2019 roku byli to:

 1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Wioletta Kalińska
 2. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Katarzyna Męcina
 3. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Aneta Usyk
 4. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Wioletta Szewczyk
 5. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Maciej Rębarz
 6. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Krzysztof Tekliński
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Szczepańska
 8. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zbigniew Dudziński
 9. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jolanta Chojnacka
 10. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Chudzińska.

Władze Gminnej Rady  Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019 – 2022, wybrane na posiedzeniu 20.03.2019 roku:

 • Przewodnicząca Rady – Katarzyna Chudzińska
 • Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Szczepańska
 • Sekretarz – Aneta Usyk

GRDPP zajmuje się opiniowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, inicjuje działania ze sfery pożytku publicznego, koordynuje współpracę miedzy organizacjami i inicjatywami mieszkańców, wspiera rozwój aktywności społecznej, kultury, sportu i turystyki.

Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna. Wybory do Rady odbyły się w dniach 22.11-12-12.2019. Pierwsze posiedzenie rady senioralnej zostało zaplanowane na początek roku 2020 i odbyło się 31.01.2020 r. Działalność Rady zostanie ujęta w sprawozdaniu za rok 2020.

Młodzieżowa Rada Gminy

Od 28 grudnia 2018 r, działa w Gminie Leśna Młodzieżowa Rada Gminy w składzie:

 • Przewodnicząca Rady Paulina Jakubowska,
 • Zastępca – Bartłomiej Król
 • Sekretarz – Zuzanna Kurowska
 • Iga Flaszyńska
 • Paweł Kotliński
 • Wiktoria Marszałek
 • Marie Szymocha

Rada rekrutowała się wyłącznie z uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. W wyborach, które odbyły się we wrześniu nie wzięła udziału starsza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Mogło to mieć wpływ na niewielką aktywność młodzieżowych radnych wybranych we wrześniu 2018 roku, którzy jednocześnie mieli inne obowiązki w samorządach szkolnych i innych formach aktywności i nauki.

Rada nie podejmowała działań, które przełożyłyby się na większą aktywność i samorządność młodych mieszkańców gminy, co jest wskazówką dla władz gminnych, że należy zmienić formułę wyborów, zachęcić do udziału w wyborach starszą młodzież (w wieku ponadpodstawowym) i zreorganizować sposób działania Rady.