Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna 2020

Zadanie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę, oraz zadania związane z odbiorem nieczystości ciekłych realizuje Referat Gospodarki Komunalnej. Referat składa się z kierownika, dwóch osób obsługi administracyjnej, inkasenta, pięciu pracowników oczyszczalni ścieków, dwóch osób obsługi wozu asenizacyjnego i maszyn oraz trzyosobowej grupy wod-kan zajmującej się usuwaniem awarii i obsługą wodociągów. Razem w referacie pracuje 14 osób wliczając kierownika.

Referat obsługuje także zadania administracyjne związane z cmentarnictwem.

Najważniejsze zadania wod-kan zrealizowane od 11.2019 r.:

 • Rozpoczęto prace związane z tworzeniem dokumentacji istniejącej sieci. Zgromadzono i przeanalizowano istniejące projekty inwestycyjne. Zaktualizowano opracowane w 2012 roku „Koncepcję rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Leśna” oraz „Koncepcję rozwiązania gospodarki wodnej na terenie gminy Leśna” o aktualne wartości RLM. Na tej podstawie został opracowany „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2029” z dnia 26.05.2020, który został przyjęty do realizacji wraz z aktualizacją strategii rozwoju gminy uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr 179/XXV/2020 30 czerwca 2020 r.
 • Wykonano szereg napraw na oczyszczalni ścieków, m.in. generalna naprawa (remont) dwóch dmuchaw, remont sita pionowego, naprawa mieszadła nadawy (zagęszczacza grawitacyjnego os. nad.), wzmocnienie (wymiana) prowadnic ślimaka w piaskowniku, dostosowanie istniejącego (nieużywanego) pojemnika na piasek z piaskownika do jego przeładunku na samochody transportujące, identyfikacja problemu komunikacji mieszadeł OKF-ów z komputerem głównym (brak możliwości ustawienia pracy cyklicznej mieszadeł)
 • Kontynuowany jest wywóz osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Smolniku na rekultywacje składowiska odpadów oraz na grunty do uprawy roślin przemysłowych (na dzień tworzenia raportu wywieziono 180,9 tony)
 • Podczas usuwania awarii sieci, tam gdzie jest to możliwe wymieniane są fragmenty sieci, jednak liczba usterek nie maleje. W sierpniu 2020 wprowadzono protokoły awarii, na ich podstawie tworzony jest rejestr, dzięki któremu monitorujemy koszty, czas usuwania, powtarzające się miejsca szczególnie narażone na usterki itp. Szczególnie dotkliwe są awarie sieci wodociągowej, która wymaga stałej i konsekwentnej modernizacji i wymiany. Najwięcej awarii jest w okresie jesiennym.
 • Zostały ograniczone straty wody w Pobiednej. Zlikwidowano tam, we współpracy z mieszkańcami wskazującymi miejsca wycieków, 3 duże wypływy wody.
 • Na ujęciu w Pobiednej naprawiono i zainstalowano chlorator, a także został wymieniony wodomierz mierzący ilość wody wypływającej z ujęcia do sieci. W czerwcu 2020 zdiagnozowano usterkę starego wodomierza, który pokazywał nieprawidłowe odczyty. Nowy wodomierz zainstalowano w lipcu.
 • Rozpoczęto proces likwidacji ryczałtów na terenie gminy Leśna. Kończymy montaż wodomierzy głównych w Pobiednej. W połowie roku 2021 chcemy wykonać analizę strat wody w Pobiednej. Po analizie faktur i wypływów wody z ujęcia w miesiącach gdy nie nastąpi znaczący wyciek wody spowodowany awarią rurociągu możliwe będzie oszacowanie rzeczywistych strat wody, o których mowa była we wcześniejszych raportach.
 • Wykonano przegląd urządzeń GlobaLine do uzdatniania wody na ujęciu w Świeciu, Szyszkowej i w Pobiednej, które jak wynika z przeprowadzonego wywiadu nie były serwisowane od dnia zakupu (kilkanaście lat)
 • Naprawiono i skalibrowano fotometr oraz zakupiono odczynniki do pomiaru chloru. Fotometr przejęty z wyposażeniem z PM Synergia nie był kalibrowany od dnia zakupu, a chlorowanie było najczęściej wykonywane „na oko”.

Urząd Miejski wykonał inwestycje z zakresu gospodarki wod-kan:

 • budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego w Leśnej (225 m kanalizacji) – III kwartał 2019 r.
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jana Kochanowskiego i Rynek w Leśnej – IV kwartał 2019 r.
 • budowa oczyszczalni ścieków dla budynków 66A i 66B w Szyszkowej (pałac) – I kwartał 2020 r.
 • zakupiono wóz asenizacyjny oraz inne niezbędne wyposażenie – IV kwartał 2019 r.
 • zakup atestowanych cystern do przewozu wody pitnej (środki własne + dotacja z WFOSiGW)
 • rozbudowa sieci przeciwpożarowej w Leśnej (sieć wodociągowa + hydrant p.poż przy Domu Kultury) – III kwartał 2019 r.
 • uzyskano dofinansowanie budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na ul. Wiejskiej w Leśnej i Smolniku w wysokości 1 185 516,34 zł
 • opracowano dokumentację projektową dot. remontu ujęcia wody w miejscowości Sucha – III kwartał 2019 r. a aktualnie rozpocznie się pierwszy etap robót budowlanych
 • zlecono opracowanie dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę w zakresie wybranego obszaru w Pobiednej w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków – III kwartał 2020 r.
 • opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dot. budowy sieci wodociągowej do budynków przy ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99 w Leśnej – zadanie zrealizowano wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w IV kwartale 2020 r.
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. J. Kochanowskiego 20 oraz ul. G. Morcinka 4 w Leśnej – II kwartał 2020 r.
 • remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – I kwartał 2020 r.

Wywozy nieczystości płynnych realizowane są obecnie na bieżąco.

Zgodnie z przedstawianymi podczas kolejnych sesji i komisji Rady Miejskiej informacjami, dział wod-kan wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych na inwestycje i doprowadzenie całego systemu do sprawnego funkcjonowania. W celu osiągnięcia zamierzonych korzyści na działalności, dostosowujemy wodociągi i oczyszczalnię ścieków do obowiązujących norm. Wiąże się to z czasowym wzrostem kosztów jej funkcjonowania, jak np. koszt wywozu nadmiernych osadów z oczyszczalni ścieków.

Przychody wod-kan pochodzą głównie ze sprzedaży wody i odbioru nieczystości płynnych. W gminie obowiązują obecnie te same stawki opłat za wodę co w latach ubiegłych, jednak opracowujemy obecnie tabelę taryf wodnych obejmującą także prowadzone i planowane w przyszłości inwestycje (Program zaopatrzenia w wodę…). Taryfy po zatwierdzeniu przez Wody Polskie, zostaną przekazane do omówienia Radzie Miejskiej wraz z rekomendacjami zmian w stawkach opłat.

Polecamy dodatkowo lekturę pełnego raportu o stanie gospodarki komunalnej w rok po przejęciu zadań z PM Synergia:

Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna 2020

Załącznik do Raportu… – zestawienie usług