Zabytki w Gminie w 2020 roku

We wrześniu 2020 roku Burmistrz Leśnej informował mieszkańców w ogłoszeniu, że osoba lub firma będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna, może ubiegać się o dotację na dofinansowanie prac na takim …

Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego

Opracowanie dokumentu jakim jest Program Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Leśna 2018-2021 jest ustawowym obowiązkiem samorządu terytorialnego. Niniejszy dokument ma charakter strategiczny oraz planistyczny. Definiuje politykę postępowania wobec zachowanych zasobów kulturowych …