Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego

Opracowanie dokumentu jakim jest Program Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Leśna 2018-2021 jest ustawowym obowiązkiem samorządu terytorialnego. Niniejszy dokument ma charakter strategiczny oraz planistyczny. Definiuje politykę postępowania wobec zachowanych zasobów kulturowych …