Raport o stanie gminy 2020 – plany

Dane do Raportu za rok 2020 są gromadzone i publikowane na bieżąco. Wiele kluczowych wskaźników rozwoju znajduje się w zakładce WSKAŹNIKI, finalna wersja Raportu za rok 2020 zostanie opracowana i przedstawiona Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom gminy do 31 maja 2021 roku zgodnie z zapisami ustawy.

Plan na rok 2020

Najważniejsze zadania inwestycyjne i organizacyjne na rok 2020:

Informatyzacja urzędu

 • Doprowadzenie systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim do wymogów ustaw o cyberbezpieczeństwie, RODO i innych z zakresu zarządzania informacją.
 • Reforma obiegu dokumentów usprawniająca pracę urzędu, przyspieszająca obieg spraw, ułatwiająca zdalne korzystanie z usług urzędu przez ePuap.
 • Zwiększenie wykorzystania podpisu elektronicznego, szczególnie w korespondencji masowej.
 • Wprowadzanie cyfrowych rejestrów, ułatwiających zarządzanie gminą, prowadzących do reorganizacji urzędu zgodnie z ideą organizacji uczącej się i zarządzania opartego na wiedzy.

Wykonanie i dokończenie zaplanowanych inwestycji:

 • Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie.
 • Poprawienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Smolniku, wykonanie niezbędnych napraw i remontów.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej) – inwestycja planowana do wykonania na lata 2020/2022.
 • Remont rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego.
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B.
 • Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej.
 • Dokończenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i rozpoczęcie prac wodno-kanalizacyjnych w Pobiednej.

Aktualizacja strategii rozwoju

Gospodarka odpadowa

 • Uzyskanie dotacji i uruchomienie kampanii edukacyjnej zmierzającej do zwiększenia wskaźników recyklingu i redukcji kosztów gospodarki odpadowej.
 • Wdrożenie zmian dostosowujących system gminny do wymogów nowej ustawy o gospodarce odpadowej oraz wymogów związanych z prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych (BDO)

Rozwój turystyki

 • Utworzenie gminnej Informacji Turystycznej oraz galerii produktu lokalnego w budynku Ratusza
 • Pilotażowe wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystyczny zgodnie z koncepcją opracowaną w grudniu 2019 r.

Wsparcie przedsiębiorców

 • Utworzenie Punktu Obsługi Inwestora (w ramach projektu DAWG)