Oświetlenie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej

Oświetlenie ulic

Modernizacja

W 2019 roku zakupiono łącznie 67 opraw oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem do wymiany starych opraw oświetleniowych (w przeważającej większości rtęciowych) w miejscowościach: Miłoszów, Leśna (przy OKiS, ul. Baworowo Kolonie), Pobiedna, Kościelniki Średnie,  Szyszkowa, łącznik Szyszkowa – Kościelniki Górne.

Wydatkowano na ten cel kwotę: 33 501,43 zł.

Zlecono malowanie 38 sztuk słupów oświetlenia (w ramach konserwacji) w miejscowości Miłoszów i Szyszkowa na kwotę: 3 739,20 zł. 

Jest to działanie służące poprawie efektywności energetycznej związanej z modernizacją oświetlenia (art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 545 t.j.) Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego jest realizowana w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna – działanie IV.

Budowa

Wybudowano 2 nowe punkty świetlne w miejscowości Szyszkowa oraz sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych polegających na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Hetmańskiej
w Pobiednej.


Stan infrastruktury drogowej w gminie Leśna

Gmina Leśna, jest właścicielem sieci dróg o łącznej długości ok 461,233 km, z czego  62,307 km stanowią gminne drogi publiczne, a pozostałe są to drogi gminne wewnętrzne.

Sieć dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Leśna (miejscowości) to 31,88 km.

Przez Gminę Leśna przebiegają drogi wojewódzkie nr 360, 358, 393 o łącznej długości ok 28 km, których utrzymaniem zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.