Planowanie przestrzenne w 2020 roku

W 2020 r. przez Radę Miejską w Leśnej podjęte zostały dwie uchwały dot. otwarcia prac nad zmianami w obowiązujących dokumentach planistycznych: uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany …

Planowanie przestrzenne

Gmina Leśna posiada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. W gminie Leśna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w połowie 2015 r. zmienione Uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Miejskiej …