PM Synergia

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działalności oraz procesu likwidacji spółki miejskiej PM Synergia. Decyzja o likwidacji spółki była oparta na raporcie oceniającym działalności spółki oraz na koncepcji reorganizacji gospodarki komunalnej zaproponowanej przez burmistrza Szymona Surmacza Radzie Miejskiej w Leśnej w czerwcu 2019 r.

W podsumowaniu raportu pt. „Ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia w Leśnej” z dnia 17.06.2019 czytamy:

W świetle zgromadzonych informacji można stwierdzić jednoznacznie, że:

  • PM Synergia nie realizuje planów strategicznych, od momentu założenia nie spełniła właściwie żadnych pokładanych w niej nadziei.
  • Dobry pomysł i spójna wizja przyszłości zostały zniweczone poprzez błędy zarządcze, brak współpracy między Synergią a gminą, brak realizacji celów strategicznych, złą i opłakaną w skutkach politykę gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
  • Jakość świadczonych usług pozostaje daleka od tego, co można by uznać za przyzwoite.
  • Dla poprawienia jakości i efektywności zadań z zakresu gospodarki komunalnej w każdym aspekcie, niezbędny jest stały i bezpośredni nadzór właściciela.
  • Zarząd spółki, w ramach reform wykonuje wyłącznie zabiegi poprawiające bieżące funkcjonowanie niektórych sfer – jak np. nadzór nad prawidłowością odbioru odpadów – jednak nie przedstawia żadnego planu reorganizacji zmierzającego do trwałej poprawy stanu spółki i osiągania kolejnych celów rozwojowych.

Podsumowując – ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia w Leśnej – stan na czerwiec 2019 roku, jest zarówno w ogóle jak i szczególe jednoznacznie negatywna.

Należy pilnie rozważyć alternatywne modele realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Każdy dzień zwłoki oznacza kolejne straty finansowe, rosnące niezadowolenie mieszkańców i potencjalne koszty i problemy organizacyjne – w tym nawet procesy o niewywiązywanie się przez gminę z zadań określonych w ustawach.

Słowa te znalazły potwierdzenie w kolejnych miesiącach po rozpoczęciu likwidacji. Przejmowanie kolejnych sfer gospodarki komunalnej przez urząd i wykonywane przy tej okazji kontrole i inwentaryzacje nie pozostawiają wątpliwości, że gmina płaciłaby ogromne kary za poszukiwanie „oszczędności” kosztem środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie rażące zaniedbania pokazują przede wszystkim:

Synergia została zlikwidowana głównie ze względu na sposób w jakim realizowała powierzone jej zadania. Utrzymywanie pozorów „zarządzania” mieszkaniami, wodociągami czy oczyszczalnią ścieków groziło nie tylko pogłębiającą się frustracją mieszkańców, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie groziło zapaścią finansową gminy. Funkcjonowanie spółki nie przynosiło żadnych spodziewanych korzyści.

Spółka ani nie realizuje żadnej polityki inwestycyjnej ani nie poszukuje innych źródeł przychodów na rynku usług. Obecnie jedyne przychody „rynkowe” – rozumiane jako inne niż należne opłaty lub umowy z gminą – to przychody uzyskiwane ze sprzedaży i montażu wodomierzy – to podsumowanie rozdziału „ocena efektywności finansowej”. Kluczowym sposobem uzyskiwania „dodatniego wyniku finansowego” na koniec roku były rosnące co rok faktury wystawiane Urzędowi Miejskiemu za świadczone usługi i poszukiwanie oszczędności kosztem środowiska i mieszkańców gminy. Model biznesowy spółki w latach 2014-2018 można podsumować jednym zdaniem: jak brakowało pieniędzy to burmistrz dosypał.

Szczegółowy raport dotyczący likwidacji spółki i porównujący efektywność nowego modelu zarządzania gospodarką komunalną został zaplanowany na jesień 2020 r., rok po przejęciu zadań likwidowanej spółki przez Urząd Miejski w Leśnej. Zostanie on przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w październiku 2020 r. oraz ujęty w raporcie o stanie gminy za 2020 r.

Więcej informacji o stanie spółki, jej majątku, podejmowanych reformach i ostatecznej likwidacji znajduje się w poniższych dokumentach i artykułach: