Cmentarnictwo w 2020 roku

Urząd przejął od spółki PM „Synergia” zarządzanie cmentarzami w listopadzie 2019 roku. Ze względu na formę prawną UM nie może świadczyć usług pogrzebowych ani dokonywać innych odpłatnych zleceń związanych z pogrzebami i porządkowaniem cmentarzy. W ramach poprawy usług …

Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała 340 lokali mieszczących się w 140 budynkach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność (wspólnoty). W 2020 r. odnotowano niewielki spadek liczby budynków stanowiących …

Gospodarka komunalna – wod-kan

Wodociągi i kanalizacja Za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej do końca października 2019 roku odpowiadała spółka miejska PM Synergia. W połowie roku 2019, została wykonana kompleksowa ocena działalności spółki miejskiej, w której opisano między innymi stan …

PM Synergia

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działalności oraz procesu likwidacji spółki miejskiej PM Synergia. Decyzja o likwidacji spółki była oparta na raporcie oceniającym działalności spółki oraz na koncepcji reorganizacji gospodarki komunalnej zaproponowanej przez burmistrza Szymona Surmacza Radzie Miejskiej …

Planowanie przestrzenne

Gmina Leśna posiada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. W gminie Leśna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w połowie 2015 r. zmienione Uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Miejskiej …