Raport o stanie gminy 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Burmistrz Gminy Leśna przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Leśna w roku 2019.


Wprowadzenie

Rok 2019, był pierwszym pełnym rokiem działania nowych władz Gminy Leśna. W kampanii wyborczej wskazywałem na wiele zazębiających się problemów naszej gminy, wskazując na konieczność daleko idących zmian i podejmowania zdecydowanych decyzji. W lutym 2019 r., w felietonie do Panoramy Leśnej pisząc o swojej pracy użyłem takiej przenośni:

Żeby skutecznie zmieniać gminę na lepsze, trzeba wpierw dokładnie rozpoznać i nazwać choroby toczące naszą wspólnotę. Swoją pracę mógłbym porównać do lekarza, który zanim przejdzie do leczenia – musi zgromadzić rzetelne dane na temat zdrowia pacjenta. Temu służą prowadzone obecnie wizyty, kontrole, opracowania raportów, gromadzenie informacji przez ankiety. Pozwalają one spojrzeć głębiej niż to co widoczne gołym okiem i podejmować późniejsze decyzje na podstawie solidnej wiedzy, a nie przypuszczeń i „pomysłów zza biurka”.

Tego rodzaju praca diagnostyczno-kontrolna prowadzona była od pierwszych tygodni zarządzania Urzędem Miejskim w Leśnej. Wymagała wielu godzin pracy urzędników, specjalistów oraz mojej własnej, ponieważ wytyczne do opracowania właściwie wszystkich zestawień i analiz były wyznaczane osobiście przeze mnie. Najbardziej istotne analizy dotyczyły głównie sfery gospodarki komunalnej oraz infrastruktury (wod-kan, drogi, mieszkalnictwo, stan obiektów użyteczności publicznej).

Im głębiej udawało się zajrzeć w stan gminy sprzed roku 2019, tym bardziej ponury wyłaniał się obraz. W maju 2019 r., w podsumowaniu Raportu o Stanie Gminy Leśna w 2018 zapisałem najważniejsze zadania czekające nas w roku 2019. Były to przede wszystkim pilne i niezbędne reformy wszystkich sfer gospodarki komunalnej oraz powrót do realizowania strategii rozwoju czekającej na wdrożenie od 2014 roku.

W najgorszym stanie zastaliśmy w 2019 roku te zadania, które pozostawały w zarządzie spółki miejskiej PM Synergia. Po sześciu miesiącach podejmowania prób zreformowania firmy, wymianie Rady Nadzorczej oraz Zarządu podjąłem niełatwą decyzję dotyczącą likwidacji spółki oraz przejęcia jej zadań przez Urząd Miejski. Kluczowym założeniem reformy było przywrócenie kontroli oraz odpowiedzialności za zadania, którymi miała zajmować się spółka. W prezentacji dla Rady miejskiej pisałem:

Dobry pomysł i spójna wizja przyszłości PM Synergia zostały zniweczone poprzez błędy zarządcze, brak współpracy między Synergią a gminą, brak realizacji celów strategicznych, złą i opłakaną w skutkach politykę gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Jakość świadczonych usług pozostaje daleka od tego, co można by uznać za przyzwoite. Dla poprawienia jakości i efektywności zadań z zakresu gospodarki komunalnej w każdym aspekcie, niezbędny jest stały i bezpośredni nadzór właściciela.

[Szymon Surmacz, prezentacja z sesji Rady Miejskiej 06.2019. Więcej informacji o likwidacji spółki wraz z odnośnikami do dokumentacji źródłowej zamieszczamy w dziale dotyczącym PM Synergia]

Zmiany w modelu zarządzania gospodarką komunalną oznaczały także reorganizację Urzędu Miejskiego w Leśnej. Dla realizowania zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej został powołany Referat Gospodarki Komunalnej (listopad 2019), a dział estetyki z byłej Synergii został zastąpiony brygadą porządkowo-remontową (październik 2019).

Istotne jest, że zmieniając strukturę organizacyjną i łącząc dublujące się zadania między urzędem a spółką Synergia realizujemy obecnie więcej zadań mniejszą liczbą osób i stanowisk kierowniczych. Tego rodzaju optymalizacja to nie tylko mniejsze koszty obsługi zadań gminy, ale przede wszystkim możliwość realizowania nowych inicjatyw na które wcześniej nie było ani czasu ani zasobów.

Oprócz zmian związanych z reformą gospodarki komunalnej rozpoczęliśmy także reorganizację zadań związanych ze sferą społeczną. W lutym 2019 r. w Urzędzie Miejskim został utworzony Referat Społeczny, którego główne zadania to: wsparcie dla oddolnych inicjatyw społecznych oraz organizacji pozarządowych, rozwój obszarów wiejskich, koordynacja zadań związanych ze sportem i turystyką, komunikacja społeczna (nowa Panorama Leśnej, Facebook, strony www).

Efekty podjętych reform będą długofalowe i konkretne rezultaty będzie można opisać nie wcześniej jak w raporcie za 2020 lub 2021 rok. Jednak już dziś widać większą efektywność urzędu w wielu sferach. Pokazuje to m.in rejestr pozyskiwanych środków zewnętrznych, postępująca cyfryzacja i szybkość reagowania w sferze komunikacji społecznej (profil na Facebooku, nowe strony internetowe jak gminalesna.pl, panoramalesnej.pl, koronawirus.lesna.pl, klimatyczne.lesna.pl czy niniejszy raport.lesna.pl)

Podsumowując

Pierwszy rok zarządzania gminą to przede wszystkim okres obserwacji, gromadzenia danych, analiz, porządkowania wiedzy i sprzątania ogromnego bałaganu pozostawionego właściwie w każdej sferze aktywności gminy, co pokazują także informacje zawarte w niniejszym raporcie. W mojej subiektywnej ocenie najważniejsze działania podjęte w roku 2019 to przede wszystkim:

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Leśna do wnikliwej lektury informacji zawartych na stronach Raportu. Jeżeli brakuje w nim danych, które Wy uważacie za ważne, proszę o przesłanie wniosków i i pomysłów na adres email: raport@lesna.pl Wspólnie będziemy poprawiać jego jakość, żeby działania zarządzanej przeze mnie gminy były jak najbardziej przejrzyste, a podejmowane decyzje zrozumiałe dla każdego, komu nie jest obojętny rozwój i jakość życia w Gminie Leśna.

Jak wielokrotnie podkreślałem w swoich wypowiedziach: Gmina to przede wszystkim wspólnota mieszkańców, a od Waszej aktywności i inicjatywy zależy bardzo wiele. Tak jak zapisano w naszej Strategii Rozwoju z 2014 r:

Gmina LEŚNA to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo-krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.

[Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025, rozdział II.1 Misja i wizja]

Od każdego z nas – mieszkańców Gminy Leśna zależy przyszłość naszej małej ojczyzny, Będziemy mogli lepiej ją współtworzyć, kiedy dobrze poznamy jej problemy i ograniczenia, ale też zrozumiemy ogromny potencjał i możliwości, które jeszcze wykorzystujemy w niewielkim stopniu.

Przed Wami raport o stanie Gminy Leśna za rok 2019, w wielu miejscach aktualizowany na bieżąco. Zachęcam do regularnej lektury, wyciągania wniosków i angażowania się w inicjatywy podejmowane przez Urząd Miejski i inne jednostki organizacyjne gminy.


Szymon Surmacz
Burmistrz Leśnej


Przeczytaj kolejne rozdziały Raportu:

 1. Wprowadzenie
 2. Realizacja polityk, programów i strategii
 3. Finanse gminy
 4. Mieszkańcy gminy
 5. Raport specjalny: Likwidacja spółki gminnej PM Synergia
 6. Urząd Miejski – organizacja i zarządzanie
 7. Gospodarka mieszkaniowa
 8. Gospodarka komunalna – odpady
 9. Gospodarka komunalna – wodociągi i kanalizacja
 10. Działalność inwestycyjna
 11. Przedsiębiorczość
 12. Turystyka
 13. Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg
 14. Edukacja, szkolnictwo
 15. Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego
 16. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień
 17. Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja
 18. Planowanie przestrzenne
 19. Pomoc społeczna
 20. Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia
 21. Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców
 22. Podsumowanie: priorytety na rok 2020

Raport w pliku PDF

Pobierz kompletny Raport o stanie Gminy Leśna za rok 2019 przedstawiony Radzie Miejskiej: